BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Marosvásárhelyen a protestantizmus korán gyökeret vert. A városi tanács üldözéseivel szemben az 1552-i országgyűlés a lutheránusoknak adatta át az egyik templomot és a hozzá tartozó papi lakot. Ezek aztán rövid idő alatt annyira megerősödtek, hogy 1556-ban, midőn Káli Balázs volt a lelkészük, elűzték a ferencrendieket, kiknek kolostora aztán az országgyűlés határozatából prot. iskolává lett ekkor. Nagy templomuk szintén a római katolikusok birtokából, a város nagy többségének áttérése következtében került prot. kézre. A helvét irányúak már 1559. nov. l-én tartottak itt zsinatot, ami arra enged következtetni, hogy ekkorra már jelentékeny tért foglaltak el e helyen. Viszont az antitrinitarius szellemű hitvallást készítő 1566. máj. 19-i zsinat idején bizonyára tekintélyes számmal voltak az annak irányával rokonszenvezők. Fennmaradt azonban a ref. egyház is, sőt nemsokára ismét túlnyomóvá lett, s állandóan két lelkészi állást tartott fenn. Básta elpusztítván időközben quadrivialissá fejlődött iskolájukat, a ref. jellegű város kénytelen volt alacsonyabb színvonalon más helyiségről gondoskodni annak részére. Ez aztán, miután 1718-ban az elűzött és itt 1716 végén tanyára lelt →sárospatak-gyulafehérvári kollégiummal egyesült, 1794-től jogi tanszékkel is bírt, 1802–3-ban pedig új épületet kapott. A teol. oktatás 1854-ben szűnt meg benne, a jogi pedig 1870-ben, de az utóbbi az abszolutizmus alatt is jó ideig szünetelt. Az egyháznak, mely 1807-ben eredetileg az „ispotály” lakóinak lelki szükségleteire tekintettel háromra emelte lelkészeinek számát, s 1815-ben letette a kis templom alapját, 1872 óta ismét csak két lelkésze van. Az ev. egyház 1843-ban alakult újra és 1862-ben templomot is épített, az unitárius pedig 1895-ben kelt új életre. Ám mindkettő csekély népességű a reformátushoz képest, mely később főgimnáziumán kívül leánygimnáziummal is szolgálta a magyar közművelődést, ez utóbbit polgári iskolájából fejlesztvén ki.

Irodalom: Koncz József: A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium története (1896.). Békefi Remig: A marosvásárhelyi ev. ref. iskola XVII. századi törvényei (1900.).