BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Linberger István Károly (Sopron, 1825. dec. 21. – ?Késmárk, 1902. nov. 4.) ev. lelkész. Sopronban tanult. 1846-ban külföldre ment, hol ez év őszétől a tübingeni. 1847. okt. 15-től a jenai, 1848. szept. 25-től a hallei egyetemen gyarapította ismereteit. 1849 júliusában hazaindulván, még ez évben soproni gimn., 1852-ben eperjesi teol. tanár, 1859-ben dobsinai lelkész, 1865-ben felső-lövői igazgató-tanár, 1871 elején pedig késmárki lelkész lett. A →hat szabad kir. városi egyházmegye 1895-ben ideiglenes, 1898-ban rendes →esperessé választotta. E hivataláról 1901 végén lemondott s 1902 májusában lelkészségéről is nyugalomba lépett. – Írói munkásságot is fejtett ki. Jelentékenyebb dolgozatai és önálló művei a következők: Feierstunden im Hause des Herrn (Ünnepi prédikációk). (Kassa, 1857.) Der Abendmahlstreit in der ev. Kirche Ungarns uns Siebenbürgens (Prot. Jahrbücher für Oesterreich, 1858.). Christliche Gemeinschaften, welche noch in der Gegenwart Bedeutung haben. (Pest, 1858.) Gebetbüchlein zum häuslichen Gebrauch. (Uo. 1860.) Észrevételek az első ötven zsoltárhoz →Károlyi Gáspár fordítása szerint (Felsőlövői értesítő, 1869.). Geschichte der ev. Schulanstalten zu Oberschützen. (Bécs, 1870.) Geschichte des Evangeliums in Ungarn und Siebenbürgen… (Budapest, 1880.) A hat szabad királyi városi ág. hitv. ev. esperesség vázolatos története. (Késmárk, 1882.) Lelkészbeiktató beszéd Lőcsén. (Uo. 1882.) Predigt… zur vierhundertjährigen Gedächtnisfeier des Geburtstages dr. Martin Luther. (Uo. 1883.) Geschichte der ev. Gemeinde A. C. zu Kesmark (Ev. Glocken, 1891.). Beschreibung der ev. Holzkirche und des städtischen Communal-Friedhofes. (Késmárk, 1892.) (Magyarul is) Lelkészbeiktató beszéd Eperjesen. (Eperjes, 1896.) Dante viszonya a reformációhoz (Prot. Szle, 1897.).