BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kriza János (Nagyajta, 1811. jún. 28. – Kolozsvár, 1875. márc. 26.) unitárius püspök. 1820-tól Torockón, 1825-től Székelykeresztúron, 1829-től Kolozsvárt járta iskoláit, melyek végeztével 1835-ben kolozsvári lelkésszé választatott. Ekkor külföldre ment s két évet a berlini egyetemen töltött. Hazatérve, elfoglalta tanársággal is összekötött állását, melyen szerzett érdemei méltánylásául 1852-ben helyettes →generalis notariussá, 1861 júliusában pedig püspökké választatott. – Mint lírikus költő és népköltési gyűjtő általános elismerésben részesült; ennek kifejezéséül a Magyar Tud. Akadémia 1841-ben levelező, a Kisfaludy-társaság 1863-ban rendes tagjai közé sorozta. – Az egyházi irodalom terén is sikeresen működött, mint a szabadelvű teológiának egyháza közszellemébe bevivője. Megalapította a →Ker. Magvető c. folyóiratot, melynek első két kötetét (1861., 1863.) szerkesztette is. A Channing műveinek magyar fordításához előszót írt s fordított is egyet közülük. – Többi ily irányú művei: Erőhatósság a ker. vallástanító főtulajdona (Zsinati prédikáció, 1840.), (Kolozsvár, 1841.) Ti vagytok a földnek savai (Zsinati prédikáció). (Uo. 1842.) A keresztény vallás elemei (Tankönyv). (Uo. 1854.) (V. kiad. uo. 1891.) Zsinati beszéd Szentgericén. (Uo. 1865.) Egyházi beszéd és ima a verespataki templom felavatásakor. (Uo. 1866.) Zsinati beszéd Tordán az unitáriusok háromszázados ünnepélyén. (Uo. 1868.) (Ezzel együtt papszentelési beszéd) – továbbá Gedő József temetésén (1855.) tartott imája és a Ker. Magvetőben közölt papi dolgozatai. Sajtó alá rendezte az unit. énekeskönyv korabeli több ki-adását. – Veje volt →Füzi Jánosnak és apósa →Kovács János unit. tanárnak.

Irodalom: Szász Károly: Emlékbeszéd K. J. felett (1876.), Jakab Elek: K. J. unit. püspök életirata (Ker. Magvető, 1878.), Kovács János: K.-album (1892.), Pálffy Márton: K. J. (Pásztortűz, 1905.), Boros György: K. J. és nagyajtai Kovács István barátsága (Ker. Magvető, 1912.), Kristóf György: K. J. (Erdélyi Irod. Szle., 1925.), Versényi György: K. J. emlékezete (Bp. Szle., 1911.).