BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kozma Ferenc (Csekefalva, 1844. febr. 17. – ?, 1920. máj. 12.) unit. vallású tanfelügyelő. Tanult Székelykeresztúron és Kolozsvárt, hol 1867-ben végezte a teológiát. Azután külföldre ment és ugyanaz évi okt. 24-én a jenai, a következő év őszén a heidelbergi, 1869 tavaszán a zürichi egyetemre iratkozott be. Még ez évben hazatérvén, gimnáziumi, 1870-ben állami tanítóképezdei tanár lett Székelykeresztúron, hol 1873-ban igazgatónak lépett elő. 1886-ban tanfelügyelővé neveztetett ki Kolozsvárra. Később nyugalomba lépett. A Magyar Tud. Akadémia 1880-ban levelező taggá választotta, s 1892-től felügyelő gondnoka volt a kolozsvári unit. gimnáziumnak. Tevékenyen dolgozott irodalmi téren. – Művei és nagyobb dolgozatai közül egyházi érdekűek: A kolozsvári unit. kollégium ifjúsága olvasó és irodalmi körének múltja. (Kolozsvár, 1867.) Prot. theol. és egyházi törekvések Németországon (Ker. Magvető, 1868.). Temetési alapigék (Kozma Mihály műve általa bővítve és annak életrajzával ellátva). (Kolozsvár, 1875.) Kozma Gergely… életirata. (Uo. 1876.) Mythologiai elemek a székely népköltészet és népéletben. (Bp. 1882.) Emlékbeszéd →Fabritius Károly felett. (Uo. 1883.) A lelkészi hivatás jelentősége (angolul is.). (Uo. 1896.) →Jakab Elek élete és munkássága (Ker. Magvető, 1901.). →Kőváry László (Uo. 1908.). →Dávid Ferenc emléke (Uo. 1910.).