BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kovács Albert (Mezőbánd, 1838. aug. 8. – Bp. 1904. febr. 4.) ref. tanár. A gimnáziumot Marosvásárhelyen, a teológiát Kolozsvárt 1861-ben végezte, ahol ezután két évig →köztanító és →contrascriba volt. 1863 őszétől az utrechti, 1865 tavaszától a göttingeni egyetemen gyarapította ismereteit. Ez év őszén visszatérve hazájába, azonnal meghívást nyert a pesti teol. akadémiához, előbb helyettes, 1867-ben rendes tanári állásra, amelyen haláláig működött, az egyházjogot és gyakorlati teológiát adva elő. – Megteremtője volt a →Magyarországi Prot. Egyletnek, melynek titkári tisztét nagy buzgalommal vitte az egylet egész működése alatt. Részt vett a →debreceni és a →budapesti első zsinaton, s állandóan tagja volt a →konventnek, önálló meggyőződésének mindenütt és mindenkor nyíltan kifejezést adva. Az országos egyházi →közalap ügyeit előadói minőségben sokáig vezette, kiváló érdemeket szerezve az intézmény alapítása és megszilárdítása körül. 1870-ben aljegyzővé, 1888-ban tanácsbíróvá választotta a →dunamelléki egyházkerület. 1881-től 1896-ig országgyűlési képviselő, s mint ilyen, az utóbbi években a nemzeti párt alelnöke volt. Nagybecsű munkásságot fejtett ki az egyházi irodalom terén. Számtalan kisebb-nagyobb dolgozatát közölte a P. E. I. L., melynek 1867-től 1871-ig, valamint a →Prot. Tudományos Szemlének 1869-től 1971-ig és a Házi Kincstárnak jó ideig főmunkatársa volt. Szerkesztette a Magyarországi Prot. Egylet Évkönyvei közül a három elsőt, az →Egyházi Reformot (1871–74.) és az →Egyházi Szemlét (1875–76.), úgyszintén →Farkas Józseffel együtt a Ker. Családot (1872–83.), – Nagyobb dolgozatai és önállóan megjelent művei: A hollandi ref. egyház (P. E. I. L., 1865.). Tanulmányok a papi gond mezején (Uo. 1866.), A →Czelder-ügy (Uo. 1869.). Mi haszna volt a kormánynak a választásoknál a kath. papság korteskedéséből. (Pest, 1869.) Alakítsunk egyházi reformegyletet! (Uo. 1870.) Hogy állott elő az új hit? (Prot. Tud. Szle., 1870.) A külföldi egyházi reformegyletekről (Egyh. Reform. 1871.). Adalékok a legújabb theologia történetéhez (Schwarz K. után ford.). (Pest. 1872.) A Prot. Egylet s a debreceni Figyelmező. (Uo. 1872.) Magyar prot. →énekeskönyv (Egyh. Reform. 1872–73.). A konvent kérdéséhez (Uo. 1873.). A protestantismus és a véleményszabadság (Uo. 1873.). Három röpirat az erdélyi ref. papnövelde ügyében (Könyvismertetés alakjában cikk.) (Egyh. Szle, 1875.). Vegyes apróságok feleletül →Szász Domokosnak az erdélyi papnövelde ügyében (Uo. 1875.). Párhuzam a német és magyar prot. egyházi pártok és viszonyok közt (Uo. 1875.). Pál a pogányok apostola (Lang H. után dr. →Kiss Áronnal ford. a „Theol. Értekezések” között). (Budapest, 1875.) A keresztyénség lényege (Ullmann K. után Keresztúri Sándor álnév alatt ford. a „Theol. Értekezések” között). (Uo. 1875.) Ker. dogmatika (Lang H. után ford. Keresztúri Sándor álnév alatt). (Uo. 1876.) Egyházjogtan. (Uo. 1878.) A ker. egyház a 4–6. században (Baur után ford. Keresztúri Sándor álnév alatt). (Uo. 1879.) A zsinati törvényjavaslatról (P. E. I. L. 1891.). Homiletika. (Budapest, 1904.)