BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Balogh Ferenc (Nagyvárad, 1836. márc. 30. – Debrecen, 1913. okt. 8.) ref. tanár. Nagyváradon tanult, az elemi iskolát és a gimnázium hat osztályát a reformátusoknál, ennek két felső osztályát a katolikusoknál végezte. 1854-től teológiát hallgatott Debrecenben, hol 1858-tól még öt évet töltött különféle kollégiumi tisztségekben, az utolsót →senioriban. Külföldre menvén, két évig Párizsban, Londonban és Edinburghban gyarapította ismereteit. 1865 szeptemberében tért vissza s ekkor ideiglenes, 1866-ban rendes tanára lett a debreceni teol. akadémiának az egyháztörténeti tanszéken. – A →tiszántúli egyházkerület 1883-ban tanácsbírónak, a tiszántúli egyházkerületi értekezlet 1894-ben hat évre alelnökének, a →Magyar Prot. Irodalmi Társaság 1889-ben választmányi tagjának választotta s a genevai egyetem 1909-ben a teológia díszdoktorává tette. Teológiai irányát a dogmatizmus jellemezte, amit azonban ő maga „új orthodoxiának” nevezett. Dolgozatai főleg a hazai egyházi lapokban és folyóiratokban jelentek meg, de ezenkívül több francia és angol lapban is. Szerkesztette az Evangeliumi Prot. Lapot (1875–8.) – Művei: →Melius Péter hatása. (Debrecen, 1866.) (Németül is.) Ker. egyháztörténelem (Gieseler és mások után.). 5 f. (Uo. 1872–90.) (l. f. II. kiad. 1890., 2. f. II. kiad. „tömörítve” 1905.). A magyar prot. egyháztörténelem részletei. (Uo. 1872.) Tájékoztató pontok a theologia terén. (Uo. 1877.) Hitnézetek története Hagenbach után. (Uo. 1877.) Jelentés az Edinburghban tartott egyetemes presbyteri nagygyűlésről. (Uo. 1877.) Kálvin János, az újkori szabadság egy alapítója. (Merle d’Aubigné után ford. és bevezetéssel ellátva.) (Uo. 1878.) A magyar prot. egyháztörténet irodalma. (Uo. 1879.) History of the creeds and confessions of the Hungarian reformed church (Report of… the Presbyterian Alliance, 1880.). Vasárnapügy külföldön és hazánkban. Debrecen, 1881. A debreceni ref. kollégium (Zelizy „Debrecen egyetemes leírása” c. könyvében). (Uo. 1882.) Különvélemény a debreceni főiskolai igazgatótanács kérdésében. (Uo. 1890.) Egyházi tanulmányút francia földön (Prot. Szle, 1891.). Kellő világítás →Kanyaró Ferenc unit. történetéhez. (Debrecen, 1892.) Dogmatörténeti mozzanatok a német hittudósok körében a 18. és 19. században. (Uo. 1894.) (II. kiad. uo. 1906.) Emlékbeszéd a →gályarabpapok debreceni emlékoszlopának leleplezési ünnepélyén. (Uo. 1895.) A brit és külföldi bibliatársulat. (Budapest, 1903.) A bibliatársulat s a biblia. (Uo. 1904.) A debreceni jogakadémia keletkezése. (Uo. 1905.) A magyarországi prot. egyházak története (Átnézte S. →Szabó József). (Uo. 1905.) (II. kiad. 1915.) →Bocskay Istvánról, vallásszabadságunk hőséről (Prot. Szle. 1907.). Kálvin a történelemben. (Debrecen, 1909.) A debreceni ref. főiskola alapítványi törzskönyve… (Uo. 1911.) A →debreceni ref. kollégium története adattári rendszerben. (Uo. 1904.) (A valóságban csak 1915-re lett kész, S. Szabó József közreműködésével.)

Irodalom: S. Szabó József: Dr. B. F. élete és művei (Utolsó helyen említett műve függelékéül, 1915.).