BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kis János (Rábaszentandrás, 1770. szept. 22. – Sopron, 1846. febr. 19.) ev. püspök. Egy évig Téten, egy évig Vadosfán s 1782-től Sopronban tanult, ahonnan 1791-ben külföldre ment s egy évet Göttingenben, egyet Jenában töltött. Hazatérve, győri →rektor, 1796 tavaszán nagybarátfalusi, 1799 tavaszán kővágóörsi, 1802-ben nemesdömölki, 1808-ban soproni lelkész lett. Mint ilyent, a →dunántúli egyházkerület 1810-ben jegyzőjévé, 1812-ben püspökévé választotta. E minőségében nem egyszer volt kénytelen síkra szállni egyháza érdekeiért a kormányok ellen. A jenai egyetem 1817-ben teol. díszdoktorrá tette, bölcsészetdoktori címe is volt, a Magyar Tud. Akadémia 1830-ban rendes tagjává választotta s 1842-ben tagja lett a Kisfaludy-társaságnak. – A 19. század első fele irodalmának egyik kiválóan nemes alakja volt, ki úgy a szépirodalom, mint az ismeretterjesztő és tudományos irodalom mezején igen sikeresen munkálkodott. Egyházi érdekű művei: A valláscsúfolók ellen (Versek →Nagy István püspökké választásakor). (Sopron, 1796.) Erkölcsi oktatás az ifjabb asszonyságok számára (ford.). (Győr, 1798.) Az ő jóreménységű magzatjoknak halálán… (Gyászbeszéd Lakos József felett.) (Veszprém, 1801.) Prot. közemberek olvasókönyve (Seiler után ford.). (Pozsony, 1802.) Mit kell cselekednünk… (Gyászbeszéd Hajas Tamás felett). (Sopron, 1802.) Emberi indulatok tüköre… (Pozsony, 1804.) Görög és római mythologia… (Uo. 1805.) A jövendő élet felől… (Gyászbeszéd Barcza János felett). (Veszprém, 1805.) Halotti beszéd… br. Prónay László úr halotti tisztelete alkalmatosságával. (Pest, 1808.) A régi görögök erkölcseinek és szokásainak… leírása (Eschenburg után). (Pozsony, 1809.) Ker. földmívelő ember imádságoskönyve. (Uo. 1810.) Lelki áldozatok imákban és énekekben. (Sopron, 1812.) (Új bőv. kiad. Pest, 1834., legújabb kiad. uo. 1865.). Die Freude der Völker Europa’s (Prédikáció). (Sopron, 1814.) A vallástalanságról (Németből átd.). (Uo. 1815.) Luther Márton kis katechismusának magyarázatja (Herder után). (Uo. 1815.) (VI. kiad. Pest, 1860.) Ev. fiú és leánygyermekeknek való képes ábécés könyv. (Sopron, 1816.) (Több kiadása van.) Diktomos verses és imádságos könyvecske. (Uo. 1816.) (Új kiad. Pest, 1833., szlovákul 1820.) Halotti beszéd… Ócsai Balogh Péter… gyászünnepén… (Pest, 1819.) (Német fordításban is.) Halotti beszéd… →Matkovics Pál úrnak halotti tisztességtétele alkalmából… (Győr, 1824.) Halotti prédikáció… Káldy János… utolsó megtiszteltetése alkalmatosságával… (Sopron, 1825.) Anrede an die Trauerversammlung bei dem Leichenbegängnisse des… Mich. von →Ugróczy… (Uo. 1826.) Halotti beszéd… br. Prónay Sándor… gyászünnepén… (Pest, 1839.) Einführungsrede bei dem Amtsantritte des… Emmerich →Schwartner… (Pozsony, 1841.) Emlékezései életéből… (2 k.). Sopron, 1845–46. (II. kiad. kipótolva Budapest, 1890.) Szerkesztésében jelent meg: Egy egész esztendei vasárnapi és ünnepi evangéliumokra való prédikációs könyv (Több megnevezetlennel ford.). (Pozsony, 1807.) Ker. új énekeskönyv (Az ún. győri) (Győr, 1811.) Az 1831-iki dunántúli Agenda, melynek – miként az előbbinek is – maga írta nagy részét. Írt még a dunántúli énekeskönyvbe 37 éneket, úgyszintén üdvözlő verseket →Nagy István püspök ötvenéves papi jubileumára (1803.) és Matkovich István főgondnok beiktatására (1835.), gyászverset a Káldy János halálára (1825.).