BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kecskeméthy (Csapó) István (Paks, 1864. jan. 31. – ?, 1938. máj. 12.) ref. tanár. A gimnáziumot Gyönkön és Nagykőrösön, a teológiát 1884–88-ban Budapesten végezte. Ekkor ugyanitt püspöki titkár lett, és hallgató levén az egyetem bölcsészeti karán, ezen 1890 májusában doktori oklevelet szerzett. 1890 októberétől Budán segédlelkész, 1894 februárjától Pakson lelkész volt. 1895 elejétől mint már Kolozsvárra megválasztott →teol. tanár, kisegítő volt a nagyenyedi teol. akadémián a tanév végéig, midőn Kolozsvárra ment s azóta ott működött 1936-ban történt nyugalomba léptéig. – 1906-tól 1910-ig országgyűlési képviselőséget is viselt és 1910-ben →zsinati pótképviselőnek választatott. A →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak 1896-tól 1908-ig választmányi tagja volt. Cikkei és a bibliai tudományok körébe vágó kisebb-nagyobb tanulmányai a P. E. I. L.-ben, az →Erdélyi Prot. Lapban és a →Ref. Szemlében, népies beszélyei és elmélkedései az általa kezdett Koszorúban és általa szerkesztett Kis Tükörben (1893–96.), kisebb dolgozatai az Új Óramutatóban, a dunamelléki egyházi értekezlet 1896-i emlékkönyvében és a kolozsvári teológia Értesítőiben jelentek meg. Nagyobb dolgozatai és önállóan megjelent művei: Párhuzam a Krónikák, Sámuel és Királyok könyvének elbeszélései között (P. E. I. L., 1888.). A próféták tanúságtétele hivatásukról és adományaikról (Uo. 1888.). Énekek éneke. (Budapest, 1890.) A farizeusok (Prot. Közlöny, 1896.). Jézus útja (Gyakorlati bibliamagyarázatok). (Kolozsvár, 1898.) Az evangéliumi szellem hatása a nemzeti életre. (Karcag, 1904.) Kezdetben. (Uo. 1905.) A zsoltárok első könyve (Héberből ford.). (Zilah, 1910.) Kommentár Ámos próféta könyvéhez. (Kolozsvár, 1912.) Kommentár Hóséa próféta könyvéhez. (Uo. 1913.) Három szemelvény keleti utamból (Értesítő, 1913.). Még három szemelvény keleti utamból (Uo. 1914.). Kommentár Mikah és Cefanjáh próféták könyveihez. (Kolozsvár, 1914.) Kommentár Náhum, Haggai és Zakarjah próféták könyveihez. (Uo. 1915.) A háború a prófétizmus tükörében („Háború és élet” c. kiadványban). (Uo. 1915.) Márk evangéliuma (Magyarázatokkal). (Debrecen, 1916.) (Csonka.) Emlékezések a keresztyéni élet fő kérdéseiről. (Kolozsvár. 1917.) Az ótestamentumi vallás („A mi vallásunk” c. kötetben). (Uo. 1918.) Az örök életnek beszéde (I. k.). (Uo. 1922.) Bibliaismertetés. (Uo. 1923.) (II. kiad. 1925.) Miért kell nekünk ref. iskola? (Uo. 1925.) Az úri ima. (Uo. 1925.) Josiája király törvénykönyve. (Uo. 1926.) Márk evangéliumának verses fordítása. (Uo. 1927.) Gyakorlati kommentár Márk evangéliumához. (Uo. 1933.) Két prédikációja van az „Istennek nagyságos dolgai” (1930.) c. gyűjteményben. Részt vett a Károlyi-biblia revíziójában is, de ő maga szintén lefordította az egész bibliát s 1931-ben meg is jelent belőle a teljes újszövetség, melyből előzőleg kiadta volt a Márk szerinti evangéliumot (1903.) és a római levelet (1905.).

Irodalom: Többen: Theologiai tanulmányok (Emlékkönyv életének 70., theol. tanárságának 40. évfordulójára.).