BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Incze István (Baczoni) (Kolozsvár, 1721. jan. 5. – Marosvásárhely, 1776. márc. 4.) ref. tanár, Baczoni Incze Máté fia. Kolozsvárt végezte iskoláit, 1736-ban lépve a felsőbb tanulók sorába. Majd 1741 áprilisában külföldre indult s júl. 25-én a leideni, 1745. aug. 10-én a franekeri egyetemre iratkozott be. 1746 őszére hazatérve, 1747 elején udvari papnak ment Zentelkére, míg 1749 nyarán tanár lett Marosvásárhelyen. – Művei: Halotti oratio, melyben gr. Tholdi Ádám úrnak utolsó tisztességet tett… (Kolozsvár, 1752.) Halotti prédikáció… ifj. Daniel Istvánné gr. Bánffy Ágnes és… Daniel Ágnes… utolsó tisztességtételeknek napján… (Uo. 1755.) Halotti oratio… br. Bánffy Erzsébet… gr. Toldalagi Pál… párjának utolsó tisztességtételére… (Uo. 1757.) Halotti oratio… gr. →Teleki Mihály utolsó tisztessége tételének napján. (Uo. 1762.) Halotti oratio… melylyel… gr. Bethlen Farkas úr ő Nagyságának utolsó tisztességet tett. (Nagyszeben, 1763.) Halotti oratio… Rádai Eszter… gr. Teleki László hitvesének utolsó tisztesség tételi napján… (Kolozsvár, 1764.) Halotti oratio… gr. Rhédei Pál felett… (Hely n. 1765.) Halotti oratio… melylyel… br. Bánffy Klára özv. gr. Bethlen Ádámné asszonynak… utolsó tisztességet tett. (Uo. 1768.) Latin gyászverset írt atyja halálára (1742.). – Apósa →Csernátoni Vajda Sámuelnek, sógora id. →Verestói Györgynek, veje ifj. Vásárhelyi Tőke Istvánnak.

Irodalom: Koncz József: A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium története (1896.).