BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Régi magyar könyvek (1500-1711) » Veszprémi históriás colligatuma       

Catechismus

azaz,
az keresztyéni tudománynak
ágairól való rövid kérdésök és feleletök.

Első kérdés.1

Micsoda te néked ember mind életödben s mind halálodban fű és kiváltképpen való vigasztalásod?

Ez, hogy mind testestűl és lelkestűl,a vagy élök vagy halok,b nem én magamé, hanem az én hűséges uramnak és megváltó Jézus Krisztusomnak tulajdona vagyok,c ki az ű drágalátos véréveld mindennémű bűneimért teljességgel eleget tévén,e engemet az ördögnek minden hatalmából megszabadított,f és immár úgy óltalmaz,g hogy az én mennyei szent Atyámnak akaratja nélkül fejemről még csak egy hajam szála sem eshetik el,h de sőt inkább ezöknek felette szükség, hogy mindenek az én idvösségemre szolgáljanak.i Minek okáért engemet az ű Szent Lelkével bizonyossá tészen

a 1. Cor. 6. v. 19, 20. Nemde nem tudjátok-é, hogy az ti testetök Szent Lélek Istennek temploma, azki tibennetek lakozik, azkit az Istentűl vöttetek, és hogy nem vattok magatokkal szabadok: Mert áron váltattatok meg. Dicsőítsétek azért az Istent az ti testetökben és az ti lelketekben, melyek az Istené.

b 1. Thess. 5. 9, 10. Nem rendelt minket az Isten haragra, de az idvösségnek megnyerésére az mi Urunk Jézus Krisztus által, azki megholt miérettünk: hogy vagy vigyázunk, vagy aluszunk, együtt ővéle éljünk. Rom. 14. 7, 8, 9. Senki az hívek közül magának nem él, és senki magának meg nem hal: Mert ha élünk is, az Úrnak élünk, ha meghalunk is, az Úrnak halunk meg. Vagy élünk azért, vagy halunk, ugyan az Úré vagyunk. Mert az

1Dominica 1.