BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ferencz József (Alparét, 1835. aug. 10. – Kolozsvár, 1928. febr. 19.) unit. püspök. Tanult Kolozsvárt, ahol 1855-ben →káplán lett. 1857-ben külföldre ment s két évet a göttingeni és berlini egyetemeken töltött. Hazajőve, 1859-ben tanár, 1861-ben egyszersmind lelkész lett Kolozsvárt, 1876-ban püspökké választatott s ettől fogva évtizedeken át, egészen 1906-ig →teol. tanárként is működött. 1884–87-ben országgyűlési képviselő is volt. – Egyházi irányú cikkei javarészben a →P. E. I. L.-ben és főként a →Ker. Magvetőben jelentek meg, mely utóbbinak 1867-től 1876-ig szerkesztői tisztét is vitte. Nagyobb dolgozatai és önállóan kiadott művei: Unit. káté tekintettel a konfirmációi vallástanításra. (Kolozsvár, 1864.) (X. módosított kiadása 1921., XI. átdolgozott kiadása is van; németül 1892.) Brahmo-Somaj (Ker. Magvető, 1870.). Unit. kis tükör. (Kolozsvár, 1875.) (III. kiad. 1900., németül 1879.) A vallás külformáinak befolyása a hitéletre. (Kecskemét, 1876.) Egyházszertartási dolgozatok. (Budapest, 1878.) Dávid Ferenc emlékszobra. (Uo. 1879.) Vallásos dolgokról. (Kolozsvár, 1890.) Buzogány Áron (Ker. Magvető, 1894.). A vallás. (Kolozsvár, 1896.) Hittan unit. középiskolák számára. Uo. 1902. (II. átdolgozott kiad. 1930.) Emlékeimből. (Uo. 1925.) – továbbá azok az imák és beszédek, melyeket gr. Széchenyi István (1860.), Dávid Ferenc (1879.) és V. Ferdinánd (1875.) emlékére, Derzsi János emlékköve leleplezésekor (1893.), Füzi Jánosné Gyergyai Krisztina (1869.), Kriza János (1875.), Kaáli Nagy Elek (1878.), ifj. Koronka László (1863.), Kelemen Benő (1883.), gr. Kornis Zsigmondné br. Győrffy Berta, Kovács János (1905.) temetésén, valamint számos zsinati, lelkészavatási, beiktatási, templomszentelési stb. alkalommal tartott. Lefordította angolból a szabadgondolkozók amsterdami gyűlésének emlékkönyvét „Vallás és szabadság” c. alatt (1904.), előszót írt a Szentábrahámi Lombard Mihály „Systema…”-jának magyar fordításához és részt vett a Channing válogatott műveinek lefordításában.

Irodalom: Borbély István: F. J. unit. püspök emlékezete (1928.), Gál Kelemen: Kilyéni F. J. unit. püspök és kora (1936.).