BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Felsőmagyarországi cikkek, a XVI. század vége felé, 1595-ben történt kinyomtatásuknál minden valószínűség szerint kevéssel előbb készíttettek a →tiszáninneni kerület számára, de nemsokára átvette a →samarjai is addig használt és jelenleg →barsmegyei kánonok név alatt ismert törvénykönyve helyébe. Újabb kiadásairól 1667-ből és 1709-ből tudunk, de az állítólagos 1657-i nem létezett. Az 55 cikkből álló törvénykönyv az egyházigazgatás és egyházi élet számos mozzanatát öleli fel, s az egyházi fegyelemről is részletesen intézkedik. Közölte Lampe-Ember „Historia ecclesiae ref. in Hungaria” (1728.), →Kuzmány Károly „Urkundenbuch zum österr.-ev. Kirchenrecht” (1856.), magyar fordításban pedig →Kiss Áron „A 16. századbeli magyar ref. zsinatok végzései” (1882.) közt.

Irodalom: Révész Imre: A felsőmagyarországi ref. egyházak legelső kánonoskönyve (Sp. Füz. 1863.), Zoványi Jenő: A felsőmagyarországi cikkek ismeretlen kiadása (Magyar Könyvszemle, 1909.), Harsányi István: A f. c. (Prot. Szle, 1913.), Révész Kálmán: Az abaúji kánonokról (Uo. 1912.), Mokos Gyula: A felföldi kánonok (Uo. 1912.).