BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Erőss Lajos (Darvas, 1857. márc. 2. – Debrecen, 1911. márc. 25.) ref. püspök. Darvason kezdte iskoláit. Azután Debrecenben tanult, hol a gimnáziumot 1876-ban, a teológiát 1880-ban végezte. Ettől fogva egy évig gimn. segédtanári, egy évig →seniori tisztet viselt. Az 1882–83. tanévet külföldön töltötte, előbb a baseli, majd a berlini egyetemnek lévén hallgatója. Hazatérve, földesi →káplán. 1884 júniusában egészen rövid ideig dévaványai helyettes lelkészkedés után kémeri, 1886 májusában földesi, 1893 májusában püspökladányi lelkész lett. 1899 szeptemberétől debreceni →teol. tanár volt az elméleti teológia tanszékén, míg 1908-ban püspökké választotta a →tiszántúli egyházkerület, melyben már 1901 óta tanácsbírói tisztet töltött be. 1909-től Debrecenben lelkészkedett. – A →Magyar Prot. Irodalmi Társaság 1905-ben választmányi tagjai, a genevai egyetem 1909-ben teol. díszdoktorai közé sorozta. Egyik szerkesztője volt a debreceni hittanszaki önképző társulat Közlönyének (1879–1880.), s a →Debreceni Prot. Lapnak (1898–1900.), melynek 1901–1904-ben felelős szerkesztői tisztét vitte. Ebben és a →Szabad Egyházban számos cikke jelent meg. Önálló művei és nagyobb értekezései: Rövid áttekintés a debreceni ref. főiskolában levő „Magyar irodalmi önképző társulat” múltja felett. (Debrecen, 1880.) A vallás és theologia viszonya a legújabb természettudományhoz (Db. Prot. Pap, 1885.). Egyházi beszéd lelkészválasztás alkalmával Földesen. (Debrecen, 1892.) Egyházi beszéd kibúcsúzás alkalmával Földesen. (Uo. 1893.) Beköszöntő egyházi beszéd Püspökladányban. (Uo. 1893.) A baptista. (Debrecen, 1895.) (II. kiad uo. 1893.) Régi hangok s egy kis ördögűzés tömjénfüst nélkül. (Uo. 1896.) Protestantismus és a különféle szekták (Hajnal, 1896.). A hitvallások jelentőségének és létjogának a kérdése (Debreceni akadémia évkönyve, 1900.). Egyházi beszéd a reformáció 1900-i évfordulóján („Emlékkönyv” c. füzetben). (Debrecen, 1900.) Apologetika. (Uo. 1905.) Buddhista katechismus (Németből ford.). (Uo. 1906.) A Krisztus halála mint a váltság szerző oka (Debreceni akadémia évkönyve, 1908.). Imák és beszédek… püspöki beiktatása alkalmával. (Debrecen, 1908.) Mózes és Krisztus. (Beköszöntő prédikáció Debrecenben.) (Uo. 1909.) Kálvin és a mi hivatalunk (Lelkészegyesület, 1909.). Ref. hittudomány. (Debrecen. 1911.)

Irodalom: Sulyok István róla tartott emlékbeszéde (1911.).