BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Erdős József (Szatmárnémeti, 1856. aug. 31. – Debrecen, 1946. dec. 12.) ref. vallású egyetemi tanár. Tanult szülővárosában és Debrecenben, honnan 1878-ban külföldre ment s egy évet a bécsi teol. fakultáson töltött. Miután még egy félévig Elberfeldben időzött, 1880 februárjában debreceni →káplán, 1881 júliusában pancsovai, 1884 szeptemberében újsóvéi lelkész, 1888 szeptemberében debreceni teol. akadémiai tanár lett az újszövetségi tudományok tanszékén. Ugyanerre neveztetett ki 1914-ben a debreceni egyetemen. 1928 elején nyugalomba lépett. 1888 áprilisában licentiatussá, 1891 márciusában doktorrá tette a bécsi teol. fakultás, 1913 júniusában pedig díszdoktorságot kapott a genevai egyetemtől. A →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak 1905 óta választmányi tagja. Kisebb dolgozatai a →P. E. I. L.-ban és a Debreceni Prot. Lapban jelentek meg, mely utóbbinak 1894-ben egyik szerkesztője volt. A Péter apostol neve alatti két levél népszerű magyarázatán (Gyakorlati Bibliamagyarázatok, 1883–85.) kívül művei és nagyobb értekezései: Zwingli Ulrik élete és reformátori működése főbb vonalakban. (Debrecen, 1884.) A Heidelbergi Káté (Ford. bevezetéssel). (Lugos, 1884.) (Több kiadása van.) Az újsóvéi ev. ref. egyház múltja és jelene. (Budapest, 1885.) Az anyaszentegyház elüljáróinak hivatása (Lelkészavatási prédikáció). (Kecskemét, 1886.) Pál apostol élete, jelleme, theologiája (Debreceni akadémia évkönyve, 1889.). A vallásbölcsészet főbb problémái és a biblia. (Debrecen, 1889.) Biblisch-theologische Analyse des Römerbriefs. (Amsterdam, 1891.) A biblia rendszeréről (Debreceni akadémia évkönyve, 1893.). A zsidókhoz írt levél kritikai és bibliai theologiai elemzése. (Debrecen, 1894.) Péter apostol (Prot. Szle, 1896.). Jézus hegyi beszéde (Uo. 1897.). Istenről (Uo. 1899.). Krisztusról (Uo. 1900.). Justinus vértanúi (Uo. 1901.). Jézus élete és tanítása. (Budapest, 1903.) Az újszövetségi görög nyelv… (Uo. 1904.) A mi jelszavunk (Debreceni akadémia évkönyve, 1904.). Ker. hittan és erkölcstan. (Debrecen, 1905.) Az újszövetségi kánon görög szövegéről. (Budapest, 1905.) Az újszövetségi kánon fordításairól. (Uo. 1906.) Pál apostol római levele (Prot. Szle, 1906.). A második helvét hitvallás (Ford. bevezetéssel). (Debrecen, 1907.) (Többször is megjelent.) Reformációi beszédek. (Nagybánya, 1907.) Az újszövetségi kánon és az őskeresztyén irodalom (Theol. Szaklap, 1908.). Kálvin mint exegeta („Emlékezés Kálvinról” c. kötetben). (Budapest, 1909.) A synoptikus kérdés. (Debrecen, 1910.) Újszövetségi bevezetés. (Pápa, 1911.) A Jelenésekről való könyv (Theol. Szaklap, 1912.), Theologia az egyetemen. (Debrecen, 1914.) Jakab apostol theologiája és ethikája (Theol. Szaklap, 1915.). Pál apostol államtani alapelvei. (Debrecen, 1916.) A reformáció és a tudomány… (Uo. 1916.) Az isteni igazságosság és irgalmasság titka (Prot. Szle, 1916.). Az újszövetségi görög nyelv jellege és irodalma (Theol. Értesítő, 1916.). Emlékirat a reformáció négyszázados évfordulójára. (Budapest, 1917.) Istenért, hazáért, szabadságért. (Debrecen, 1932.) →Baltazár Dezső, a tanítvány. (Uo. 1936.) Pál apostol római levele nyolcadik részének értelmezése. (Uo. 1937.) – továbbá azok az alkalmi dolgozatok, melyeket egy lelkészavatáskor (1886.), a Soós Gábor temetésén (1891.), a szatmári ref. templom százéves ünnepélyén (1898.) és a debreceni főiskolai ifjúság új zászlójának felavatásakor (1905.) elmondott. – Apósa volt →Varga Zsigmondnak.