BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Egyházlátogatás (canonica visitatio), a magyar protestánsoknál róm. katolikus mintára korán divatba jött szokás, melyet →egyházmegyénként az →esperesek gyakorolnak. Célja a →belhivatalnokok működésének s a gyülekezeti tagok életének ellenőrzése. A püspöki látogatás (generalis visitatio), melyet az alkotmányozó zsinatok az esperesi mellett szintén törvénybe iktattak, hasonlóképpen régi szokás fölelevenítése. Az üldözések idejében az egész egyházlátogatás be volt tiltva s a prot. egyházak látogatása is a róm. kat. püspökök jogkörébe tartozott. Az erdélyi ref. püspöknek ugyanilyen alapon terjedt ki a hatásköre egy ideig a háromszéki unit. egyházak látogatására.

Irodalom: Krupecz István: Adatok az ev. superitendensek egyházlátogatásainak történetéhez (1886.), Báthory Gábor dunamelléki superintendens püspöki látogatása 1816–9-ben (P. E. I. L. 1885.), Zoványi Jenő: Miskolci Csulyak István zempléni ref. esperes (1629–1645.) egyházlátogatási jegyzőkönyvei (Történelmi Tár, 1906.), Thury Etele: Kis Bertalan és Musay Gergely dunántúli ág. hitv. ev. püspök egyházlátogatási jegyzőkönyve 1631–1654. (Magyar Prot. Et. Adattár, 1907.).