BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Daxer György (Pancsova, 1871. máj. 20. – ?Pozsony, 1917. dec. 11.) ev. tanár. Pancsován végezte az elemi és középiskoláit is. Teológiát Pozsonyban, majd Lipcsében és Erlangenben hallgatott. Az utóbbi helyen 1895-ben bölcsészetdoktorságot szerzett. Hazatérve, Pinkafőn →káplánkodott, míg 1897-ben gimn. vallástanár lett Békéscsabán. Miután 1909-ben teol. tanári vizsgálatot állott ki, 1910-ben a pozsonyi →teol. akadémiához választatott meg a systematika teológiai és újszövetségi egyik tanszékére. A bécsi teol. fakultás előbb licentiatussá, 1911 tavaszán doktorrá tette. – Szorgalmas írói működést fejtett ki orthodox szellemben. Egyik főmunkatársa volt 1913-tól az →Ev. Egyházi Életnek s más egyházi lapokban és folyóiratokban is jelentek meg dolgozatai, magyarul és németül egyaránt. Jelentékenyebbek és önállóan kiadottak a következők: Über die Anlage und die Inhalt der transscendentalen Aesthetik in Kants Kritik der reinen Vernunft. (Erlangen, 1897.) Das Subjectivismus in Franks System der christlichen Gewissheit. (Uo. 1900.) Az ev. egyház úrvacsorai tana a történetben és a jelenkor istentiszteletében. (Békéscsaba, 1902.) Az apostoli hitvallásért folytatott harc. (Theol. Szaklap, 1904.). A theologia mint tudomány. (Uo. 1906.). A páli és jánosi theologia központi eszméjének összehasonlítása. (Békéscsaba, 1909.) A megváltottság és az egyéni felelősség tudatának viszonya az újabb theologusoknál. (Uo. 1909.) A külföldi iskolalátogatás hatása a hazai prot. nevelésügyi fejlődésre. (Uo. 1909.) Theol. oktatásunk reformjához. (Ev. tanáregyesület évkönyve, 1910.). Vallási ismeretek és theologia. (Prot. Szle. 1912.). Theológia és philosophia. (Ev. Egyházi Élet, 1913.). Az újszövetségi bibliai tudományok problémái és legújabb irodalma. (Prot. Szle. 1914.). Krisztus keresztje. (Uo. 1914., németül külön is). A ker. ember és a háború. (Uo. 1915.). A római levél első szakasza. (Theol. Szaklap, 1915.). A hegyi beszéd és a háború. (Prot. Szle. 1916.), németül külön is. A feltámadás. (Debrecen, 1916.) (Németül is.) Az újszövetségi exegesis, bibliai theologia és Jézus élete irodalma és problémái. (Theol. Értesítő, 1916.). A megigazulás tana korunk küzdelmeiben. (Ev. Egyházi Élet, 1917.). Az ő kéziratának felhasználásával szerkesztett →Kiss Jenő egy „Újszövetségi görög-magyar szótárt”-t (1933.).