BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Csiskó János (Nizsna, 1841. – Kassa, 1904. aug. 15.) ev. lelkész. Tanult Dobsinán, Rozsnyón, a teológiát 1861-től Eperjesen, 1864 őszétől Jenában végezte. Hazajővén, 1865-ben →káplán, pár év múlva lelkész lett Kassán. – Művei: Felolvasás a →Prot. Egylet feladatáról (Egyh. Reform, 1871.). Luther mint eretnek az orthodoxia törvényszéke előtt (Hetzel után ford. a „Theol. Értekezések” közt). (Budapest, 1876.) Ker. vallástanítás (Tankönyv). (Kassa, 1876.) Egyháztörténelmi korrajzok (Weber Samu „Bilder aus der Kirchengeschichte” c. művének fordítása). (Uo. 1882.) (II. teljesen átd. kiad. 1890. Bogsch Alberttel). Egyh. beszéd… a tiszakerületi ág. h. ev. gyámintézeti istentiszteleten. (Uo. 1882.) – továbbá húsvéti, templomszentelési, reformáció-ünnepi (németül) és a Kossuth Lajos emlékére tartott prédikációi (részint az →Egyh. Reformban, részint egyházának általa szerkesztett évkönyveiben).