BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Boros György (Tordátfalva, 1855. ápr. 19. – Kolozsvár, 1941. jan. 26.) unit. püspök. Székelykeresztúron és Kolozsvárt tanult, hol 1877-ben végezte a teológiát. Ekkor Londonba ment, honnan 1879-ben tért haza s mindjárt →teol. tanár lett Kolozsvárt. Ez állásában 1928-ig működött, midőn püspökké választatott. Ebbeli hivataláról 1938 tavaszán nyugalomba vonult. – Az amerikai cambridge-i Harward-egyetem 1900-ben teol. díszdoktorrá tette. Ő kezdeményezte 1884-ben a Dávid Ferenc-egylet alakítását. Teol. irányú dolgozatai főleg a →Keresztény Magvetőben és külön is jelentek meg. Ezek a következők: Az iskola és a vallás. (Kolozsvár, 1881.) Luther Márton (Ker. Magvető, 1883.). Papszentelési ima és beszéd. (Kolozsvár, 1883.) A tizenkét apostol tanítása (Görögből ford. bevezetéssel). (Ker. Magvető, 1884.) Zwingli Ulrich és theologiája (Uo. 1884.). A magyar unit. irodalom 16. századbeli termékei (Uo. 1885.) A szombatosok irodalmi maradványai és vallásos nézeteik (Uo. 1886.) Az unit. vallás főelvei (Prédikáció). (Kolozsvár, 1889.) A szószék jövője (Zsinati prédikáció). (Uo. 1895.) Szívemet hozzád emelem (Imakönyv). (Uo. 1898.) (II. kiad. 1904.) Brassai mint pedagógus. (Uo. 1900.) Az unitarismus külföldön. (Uo. 1901.) Az unitarismus missziója (Budapesti Dávid Ferenc-egylet I. évkönyve, 1902.), Az ótestamentom új világításban (Értesítő, 1903.). Józan felfogás a bibliáról (Angolból ford.). (Uo. 1904.) A zsidók és unitáriusok érintkezései Észak-Amerikában. (Uo. 1904.) A modern bibliamagyarázat követelései a lelkésztől. (Székelykeresztúr, 1906.) Unit. élet Észak-Amerikában. (Uo. 1908.) Új theologia és unitarizmus (Értesítő, 1909.). →Dávid Ferenc theologiája (A Dávid „Rövid Magyarázata” új kiad. végén). (Kolozsvár, 1910.) →Kriza János és nagyajtai Kovács István barátsága (Ker. Magvető, 1912.). A vallás forrásai (Uo. 1913.). Visszatekintés az unit. theol. akadémia fejlődésére (Uo. 1916.). Angol és amerikai vallásos mozgalmak (Prot. Esték III.). (Budapest, 1916.) Angol és amerikai unit. társulatok százéves jubileuma. (Kolozsvár, 1925.) →Brassai Sámuel életrajza. (Uo. 1927.) Br. Petrichevich Horváth Kálmán és elődei. (Uo. 1929.) Szertartások és vallási szokások az unit. egyházban. (Uo. 1932.) Új theologia és az unitarizmus. (Uo. 1934.) Az angol unit. theol. akadémia. (Uo. 1935.) Az unit. lelkész helyzete és szerepe Magyarországon. (Uo. év n.) Erasmus. (Uo. 1937.) →Agh István püspök élete… (Ker. Magvető, 1938.). Szerkesztésében jelentek meg: Értesítő a nemzetközi unit. conferentiáról (1897.), Tizenkét cikk az unitarizmusról (1900.), Az unit. vallás Dávid Ferenc korában és azután (1910.) és több alkalmi kiadvány. Szerkesztette továbbá az Unit. Közlönyt 1888-tól. Újra kiadta Dávidnak „Rövid magyarázat…” c. művét (1910.).