BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Thury Etele (Zánka, 1861. okt. 14. – Pápa, 1917. ápr. 19.) ref. tanár. A szülői háznál és Pápán tanult, hol 1882-ben végezte a teológiát. Ekkor Ácsra ment akadémikus rektornak, míg 1884-ben zánkai káplán, 1885-ben fehérvárcsurgói helyettes lelkész lett. 1886 novemberében soproni fegyházi lelkésszé neveztetett ki, majd 1888-ban Fehérvárcsurgóra, 1892-ben pedig Nemesvámosra választatott papnak. A dunántúli egyházkerület 1897-ben aljegyzővé választotta. 1900-ban az egyháztörténelmi tanszéket foglalta el a pápai →teol. akadémián. A →Magyar Prot. Irodalmi Társaság 1908-ban választmányi tagjai közé sorozta, a bécsi teol. fakultáson 1910-ben doktorságot szerzett. Leginkább egyháztörténeti tárgyú dolgozatai vannak, melyeket egyházi közlönyökben és szakfolyóiratokban tett közzé, valamint önállóan adott ki. – Művei: A fehérvár-csurgói ev. ref. egyház története. (Pápa, 1885.) A zánkai ev. ref. egyház története. (Budapest, 1886.) →Bornemisza Péter dunavidéki első ref. püspök élete és munkái. (Uo. 1887.) Emlékezés →Huszár Gálról (Dt. Prot. Közlöny, 1887.). Huszár Gál élete (P. E. I. L., 1887.). A deáki ref. egyház múltja (Uo. 1889.). A révkomáromi ev. ref. egyház története a 16. és 17. században. (Budapest, 1889.) Dragoni(!) Gáspár és a körmendi főiskola(!) (Sz. 1889, és Prot. Szle, 1895.). Adatok a veszprémi ev. ref. egyházmegye történetéhez (Prot. Szle, 1889.). Sibolti Demeter élete és múnkái (Uo. 1890.). →Beythe István és hittani álláspontja (P.E.I.L., 1891.). →Hodosi Sámuel (Prot. Szle, 1893.). A veszprémi ev. ref. egyház története. (Budapest, 1893.) Huszár Gál. Uo. 1894. Dunántúli reformációja (Prot. Szle, 1896.). A szentantalfai ev. ref. egyház története. (Pápa, 1896.) Az Isten házának építése (Prédikáció imákkal). (Veszprém, 1896.) Az ev. ref. magyarországi ker. egyház története. (Pápa, 1898.) →Eszéki Imre magyar reformátor (Prot. Szle, 1898.). Körmendi Péter (Uo. 1902.). Az 1713. évi kocsi zsinat (Uo. 1903.). Felsőörs reformációja (Uo. 1903.). Ág. hitv. ev. zsinatok a bécsi béke előtt (Magyar Prot. Et. Adattár, 1903.). A pápai ref. főiskola rektorai és felsőbb tanulói 1752-ig (Pápa, 1904.) A protestánsok együttes tanácskozásának első nyomai (Prot. Szle, 1904.). Pathai István… levelei 1620–1636. (Magyar Prot. Et. Adattár, 1904.). →Pathai István és →Kanizsai Pálfi János levelezése (Uo. 1905.). Adatok a szepességi reformáció történetéhez (Történelmi Tár, 1905.). A győri ref. egyház megalakulása (Prot. Szle, 1905.). A bécsi békekötés (Uo. 1906.). Kis Bertalan és Musay Gergely dunántúli ág. hitv. püspökök egyházlátogatási jegyzőkönyve (Magyar Prot. Et. Adattár, 1907.). A dunántúli ref. egyházkerület története (I. k.). (Pápa, 1908.) Adatok a dunántúli ref. egyházkerület történetéhez (Magyar Prot. Et. Adattár, 1909–1910.). →Gályarabjaink megszabadítása (Prot. Szle, 1909–1910.). Adatok a pápai ref. főiskola történetéhez. (Értesítő 1910.). Adatok a magyar prot. gályarab-lelkészek történetéhez. (Budapest, 1912.) Az 1550. évi →vaskaszentmártoni zsinat (Prot. Szle, 1913.). →Batizi Andrásról és a szántói iskoláról (Uo. 1915.). Szerkesztette az Iskolatörténeti Adattárt (2 k. 1906. és 1908.), meg a Magyar Prot. Egyháztörténeti Adattár VII. évfolyamát (kizárólag saját vegyes közléseiből, 1908.)