BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Teleki József (Pest, 1790. okt. 24. – ?, 1855. febr. 15.) gr. ref. főgondnok, az előbbinek unokája. Tanult a szülői háznál, azután a kolozsvári kollégiumban s 1806-tól a pesti egyetemen. Néhány évi hivatali gyakorlat után 1812-ben külföldre ment s két évet töltött a göttingeni egyetemen, egy évet egy európai körúton. Hazatérve, tovább folytatta hivataloskodását. 1824-től kir. táblai báró és bíró, 1827-től Csanád vármegyei, 1830-tól Szabolcs vármegyei főispán, 1832-től a bécsi udvari magyar kancelláriánál előadó tanácsos, 1840-tól koronaőr, 1842-től 1848-ig pedig Erdély kormányzója volt. A Magyar Tud. Akadémiának mindjárt megalakulásakor elnökéül választatván, ebbeli hivatalától halálával vált meg. – Nagybecsű könyvtárát más gyűjteményekkel együtt az Akadémiának ajándékozta és több nagy összegű alapítványt is tett javára. Egyes folyóiratokban és önállóan megjelent különféle tárgyú dolgozatai után teljesen a magyar történettudománynak szentelte magát s ennek munkásai között a legelső sorba jutott. A Hunyadiak korát tárgyaló, 12 kötetre tervezett művéből el is készített 8 kötetet. 1818-ban a →pesti ref. egyházmegyének →gondnokává, a →tiszáninneni egyházkerületnek és a →sárospataki kollégiumnak →főgondnokává választatott. Ebben az állásában is kiváló buzgóságot fejtett ki s a rendes hivatali teendők elvégzésén kívül 1827 körül az udvari kancellár felhívására véleményt nyilvánított a →budai kánonok megerősítése kérdésében. Az 1832 őszén tartott kerületi közgyűlésen indítványt tett egy „Egyházi Folyóírás” megindítására, s nem rajta múlt, hogy nem vált valóra. 1841-től elnöke volt a prot. unió ügyében kiküldött vegyes bizottságnak, de csak 1842-ig, amettől kormányzói tisztében az erdélyi egyháznak is vezető főgondnoka levén, inkább ide összpontosult ily irányú munkássága. Az 1848. szept. 1-re egybehívott pesti prot. értekezleten mindamellett ő elnökölt. A gyászünnepén →Török Páltól és →Székács Józseftől, valamint emlékére Pálkövi Antaltól tartott beszédek ki vannak adva.

Irodalom: Bajza József: A Telekiek tudományos hatása.