BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szentábrahámi Lombard Mihály (Városfalva, 1683. v. 1684. – Kolozsvár, 1758. márc. 30.) unit. püspök. Tanulmányait Kolozsvárt végezte 1710-ben, amikor a nagyszebeni országos bizottság mellé unit. prédikátorul alkalmazták. 1712-ben külföldre ment s 1713. máj. l-én a leideni, 1714. nov. 5-én az oderafrankfurti egyetemre iratkozott be, de Hallében is megfordult. 1715 nyarán érkezett haza s 1716 elején tanára, 1720-ban rektora lett a →kolozsvári kollégiumnak. 1724-ben →generalis notariussá, 1737-ben püspökké, valamint kolozsdobokai →esperessé s mindjárt erre kolozsvári pappá is megválasztatott, de megmaradt →rektornak is. – Egyházi közpénztár állítása, egyházi hivatalnokok tisztújítása és több efféle intézkedés örökítette meg emlékét, nemkülönben írói munkássága, melynek termékei közül ezek jelentek meg: Consiliarius… (Gyászbeszéd Désfalvi Simon Mihály felett). (Név n.) (1724.) Opinio de viribus opinionis (Gyászbeszéd Bíró Mózes felett). (Név n.) (1725.) Döghalál idejére alkalmaztatott imádságok. (Kolozsvár, 1742.) Sokféle szükségeinkhez alkalmaztatott könyörgések. (Uo. 1746.) (Új kiad. uo. 1826., majd „Alkalmi könyörgései” c. alatt uo. 1883., végül „Imák mindkét nembeli hívek számára” c. alatt →Csifó Salamon átdolgozásában és bővítéseivel uo. 1902.) Systema universae theologiae christianae („Summa…” címen szokták emlegetni). (Uo. 1787.) (Magyarul is megjelent a →Derzsi Károly és kis részben →Albert János fordításában →Ferencz József előszavával „Ker. hittudomány összege az unitáriusok szerint” c. alatt uo. 1899.) Beszéd… Bíró Sámuel felett 1721. (Latinból ford. és bevezetéssel ellátva →Koncz Józseftől). (Uo. 1903.) Egyháza →énekeskönyvét új kiadásban bocsátotta közre (1749.).

Irodalom: Jakab Elek: Sz. M. (Ker. Magvető I. 1861.), Vári Albert: Sz. theologiája (Uo. 1900–1901.), Masznyik Endre: Sz. M. mint dogmatikus (Theol. Szaklap, 1904–5.). Gál Kelemen: A kolozsvári unit. kollégium története (1935.).