BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szabó József (S.) (Serke, 1862. aug. 15. – Cegléd, 1944. okt. 19.) ref. tanár. Tanult szülőfalujában, Rimaszombaton és 1880-tól Sárospatakon, hol 1882–86-ban végezte a teológiát. Ettől fogva egy évig nevelősködött, egy évig pedig helyettes tanár volt a rimaszombati gimnáziumban. Miután az 1888–89. tanévet a budapesti egyetem bölcsészeti karán töltötte, karcagi tanár lett, de már 1890-ben lelkésznek ment Naprágyra. 1892-ben ismét gimn. tanári állást foglalt el Rimaszombatban, 1893-ban Kisújszálláson, 1894-ben Debrecenben, hol 1929-ben történt nyugalomba léptéig működött, amikor is Ceglédre költözött. – A →tiszántúli ref. középiskolai tanáregylet 1897-ben jegyzőjévé, az →országos ref. tanáregyesület 1902-ben főtitkárává, 1927-ben ügyvivő társelnökévé választotta, s ezekben a minőségeiben szerkesztette évkönyveiket. A →budapesti negyedik zsinatnak póttagja volt nyugalomba léptéig, 1910 óta választmányi tagja a →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak. 1942-ben a teológia díszdoktorává tette a debreceni egyetem. Számos egyházi, tanügyi, történeti stb. tárgyú kisebb-nagyobb dolgozata jelent meg különféle időszaki közlönyökben. – Egyházi irányú művei és nagyobb dolgozatai: →Károlyi Gáspár élet- és jellemrajza. (Sárospatak, 1890.) (II. kiad. uo. 1891.) Epitaphiumok. (Karcag, 1892.) A mi zsinatunk. (Uo. 1892.) Egyházi dolgozatok. (Miskolc, 1894.) A héber irodalom hatása a görög írókra (Prot. Szle, 1894.). A Lorántfiak. (Budapest, 1896.) Beszédek ifjúsági istentiszteletekre (5 f. másokkal). (Debrecen, 1899–1903.) Patócsy Zsófia. (Budapest, 1900.) →Tompa Mihály, a költő-pap. (Uo. 1901.) A ker. egyház története (Tankönyv, 2 k.). (Debrecen, 1903–4.) A naprágyi ref. egyház rövid története. (Uo. 1906.) →Diószegi Sámuel emlékezete (Prot. Szle, 1907.). Magyar ref. Sion. (Debrecen, 1909.) Kálvin János élete és reformációja. (Uo. 1909.) A cseh-morva ref. egyház (Prot. Szle, 1910.). A helvét irányú reformáció elterjedése Magyarországon és Erdélyben (Függelékül Loesche „Kálvin hatása és a kálvinizmus Európa keleti országaiban” c. műve által végzett magyar átdolgozásához). (Debrecen, 1912.) →Mitrovics Gyula írói méltatása. (Sárospatak, 1913.) A mai kor és a vallástanítás. (Debrecen, 1913.) Régi történetek. (Uo. 1913.) Károlyi Gáspár, a bibliafordító. (Uo. 1913.) Ker. hittan és erkölcstan (Tankönyv). (Uo. 1914.) →Balogh Ferenc élete és művei (Ennek alább említendő műve függelékéül). (Uo. 1915.) Reformáció-korabeli Szegediek a protestantismus szolgálatában (Sp. Ref. Lapok, 1916.). Debreceni és sárospataki papok a reformáció századában. (Debrecen, 1916.) A magyar reformáció szervezkedése (Az általa szerkesztett „A magyar reformáció könyve” c. füzetben). (Uo. 1917.) Ref. egyházunk nagyjai. (Uo. 1917.) →Melius Péter („Melius Péter világító lámpásának sugarai” c. kiadvány előtt). (Uo. 1922.) A Perényiek a magyar reformáció szolgálatában. (Uo. 1923.) Műveltségi állapotok, főként az iskolázás Debrecenben a reformáció korában. (Uo. 1924.) Régi, főként debreceni asszonyok. (Uo. 1925.) A debreceni ref. kollégium tanárai és kiválóbb növendékei. (Uo. 1925.) Mácsai Sándor emlékezete. (Uo. 1925.) →Révész Imre emlékezete. (Uo. 1926.) A protestantismus Magyarországon. (Budapest, 1927.) (II. kiad. uo. 1928., németül Berlin, 1927.). A debreceni ref. kollégium. (Debrecen, 1928.) Emlékezés →Bethlen Gáborról. (Budapest, 1930.) →Dóczi Imre emlékezete. (Nagykőrös, 1931.) A ceglédi ref. egyház múltja. (Cegléd, 1931.) A ceglédi ref. egyház pásztorai. (Uo. 1931.) Zwingli és a magyar reformáció. (Budapest, 1932.) Tompa Mihály geniusa (Prot. Szle, 1935.). A ceglédi ref. iskola története. (Cegléd, 1936.) Társszerkesztője volt a Sárospataki Ifjúsági Közlönynek (1884–1885.) (1885–1886.) és az Őrállónak (1895.), szerkesztője a →Debreceni Lelkészi Tárnak (1902–1917.). – Átdolgozott egy pár tankönyvet, p. o. a Balogh Ferenc magyar prot. egyháztörténetét (II. kiad. 1915.). Bevezetéssel látta el →Sinai művének →Herpay által végzett fordítását (1911.). Sajtó alá rendezte Tompa Mihály reliquiáit (1898.) Közreműködött a Balogh Ferenctől szerkesztett „A debreceni ref. kollégium története adattári rendszerben” c. könyvben.