BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sámbár Mátyás (Varasd, 1618. ápr. 27. – Zágráb, 1685. febr. 14.) róm. kat. szerzetes. 1637-ben belépvén a jezsuita rendbe, a következő évtől három évig bölcsészetet hallgatott Grácban, hol háromévi közbeeső kolozsmonostori tanárkodás után teológiát is hallgatott négy évig. 1648-ban teol. doktorrá avatták s 1655-ben letette a négyes fogadalmat. Miután Székelyudvarhelyen és Gyulafehérvárt lelkészi működést folytatott, hasonló minőségben még Nagykárolyban (1657–1663.) és Sárospatakon (1663–1668.) időzött, ahonnan Kassára ment tanárnak. Más helyeken is tartózkodott. – Hittérítői munkája állítólag annyira sikeres volt, hogy negyvenezer protestánst vett rá a papizmushoz való áttérésre, habár hitvitái, kivált az élőszóval folytatottak közben nemegyszer vallott kudarcot egyes ref. teológusokkal szemben. Irodalmi téren is nagy szorgalmat fejtett ki, mint a magyar hitvitázó iratok közül a legmocskosabb stílusúaknak a szerzője. – Ily irányú művei: (A kálvinista felekezet újsága.) (1657.) Kancsalok okulárjok, vagy Okuláré egy hályogos szemű kálvinista prédikátor orrára (1658.) (A prédikátor pápaszemének próbaköve.) (1659.) (Castigatio…) (1659.) Három idvösséges kérdés… (1661., VII. kiad. 1761.) (A mise állagáról és szertartásairól…) (1662.) Egy vén bial orrára való karika… (1664.) (Manifestum a pataki jezsuiták nevében.) (1665.) (A consequentiák ügyében →Pósaházi ellen.) (1665.) Az három kérdésre Jött sommás választételre írott felelet (1666.) A három idvösséges kérdésre a Luther és calvinista tanítók mint felelnek… (1667.) (A régi római keresztyén hitnek igaz próbaköve.) (1669.) Theses controversiarum fidei prooemiales… (1669.) Theses controversiarum fidei compendiales… (1670.)

Irodalom: Horváth Lajos: S. M. élete és művei (1918.), Zoványi Jenő: S. M. és Kis Imre hitvitái… (Theol. Szle, 1925.), Uő: Szóbeli hitviták Sárospatakon és Kassán (Uo. 1934.).