BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Rohoska József (Kunhegyes, 1871. aug. 19. – Bp. 1938. jan. 26.) ref. tanár. A gimnáziumot otthon magántanulóként, továbbá Mezőtúron és Debrecenben 1890-ben végezte. A teológiát ez utóbbi helyen és Sárospatakon hallgatta 1895-ig, midőn teol. segédtanár és kollégiumi alkönyvtárnok lett. 1896 őszén külföldre ment és az utrechti egyetemen töltött két évet. 1898 nyarán hazajővén, Sátoraljaújhelyen →káplánkodott, míg 1900-ban rendkívüli, s miután 1901-ben teol. magántanári képesítést szerzett, ez évben rendes tanárnak hívták meg a sárospataki →teol. akadémiára. 1920-ban elvesztette hivatalát s 1926-ban Budapestre költözött. – Rendes tagja volt az 1917-ben összeült →budapesti harmadik zsinatnak s ugyanakkor választmányi tagjai közé sorozta a →Magyar Prot. Irodalmi Társaság. A →Sárospataki Lapoknak 1905-ben felelős szerkesztői tisztét vitte. – Művei: Erasmus és a reformáció Luther előtt. (Sárospatak, 1901.) Március tizenötödike a nemzet ünnepe (Alkalmi beszéd). (Uo. 1901.) A zsidókhoz írt levél főbb problémáiról. (Uo. 1903.) A legrégibb ref. hitvallás (Sp. Füz. 1904.). Új idők, régi igazságok (Wirth prédikációi németből). (Sárospatak, 1905.) Széljegyzetek →Fejes IstvánTájékoztatás”-ára („Kritikus” álnévvel). (Uo. 1905.) Egy bujdosó gyülekezet a 16. században (Sp. Lapok, 1905.). A halotti requiemek őstypusa (Prot. Szle, 1906.). A reformáció vallástörténeti jelentősége. (Sárospatak, 1906.) Ünnepi gondolatok okt. 6-ára. (Uo. 1906.) Babylonia és Assyria vallástörténete. (Uo. 1908.) Papi vallás, laikus vallás. (Uo. 1908.) (A „Prot. Esték” III. kötetében is 1916.) Emlékirat a sárospataki ref. főiskola theol. és jogi akadémiájának Miskolcra való áthelyezése tárgyában. (Uo. 1916.) A reformáció (Beszéd a 400 éves fordulón). (Uo. 1918.) Új élet (Prédikáció „A mi örökségünk” c. könyvben). (Sárospatak, 1918.) A folytonos reformáció (Ugyanabban). A kálvinizmus (Ugyanabban). Ünnepi beszéd a népszabadság ünnepén. (Uo. 1919.) The religious union (Review of Religions, 1926.). – Veje →Nagy Gusztávnak, sógora →Zoványi Jenőnek.