BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Rácz Kálmán (Mád, 1867. máj. l. – ?, 1941. okt. 3.) ref. tanár. Mádon kezdett tanulni. A gimnáziumot 1878-tól 1886-ig, a teológiát 1886-tól 1890-ig Sárospatakon végezte, hol azután két évig teol. segédtanár és kollégiumi alkönyvtárnok volt. 1892-ben külföldre ment és egy-egy szemesztert a bécsi teol. fakultáson, meg a zürichi egyetemen töltött, miközben az előbbin licentiatusi képesítést szerzett. Hazatérve, egyévi nevelősködés után Nyíregyházán →káplán, 1896 áprilisában Balsán lelkész, 1900 szeptemberében pedig Pápán gimn. vallástanár lett. 1917 őszén teol. magántanári vizsgálatot tett Sárospatakon. 1931-ben nyugalomba lépett. – Szorgalmasan dolgozott irodalmi téren. Cikkeit és más dolgozatait a →Prot. Szemlében, a P. E. I. L.-ben, a →Sárospataki Lapokban és a →Dunántúli Prot. Lapban közölte. – Önállóan megjelent művei és nagyobb dolgozatai: A →Károlyi Gáspár és Káldi György bibliafordításai és a Károlyi-biblia védelme. (Sárospatak, 1892.) →Fáy András mint protestáns. (Budapest, 1893.) Emlékbeszéd →Lukács Ödön esperes felett. (Nyíregyháza, 1896.) Unió-törekvések a negyvenes években (Prot. Szle, 1897.). Egyházi beszédek (2 k.). (Nyíregyháza, 1898. és Pápa, 1910.) A svájci reformátusok új →énekeskönyve (Prot. Szle, 1899.). A hegyi prédikáció szövege. (Pápa, 1900.) Ker. hit- és erkölcstan (Tankönyv). (Uo. 1904.) →Kocsi Csergő Bálint, a gályarab. (Uo. 1906.) Kálvin János élete (Beza után ford.). (Uo. 1908.) Jézus a János evangéliuma fényében. (Debrecen, 1914.) Patak-Miskolc. (Pápa, 1916.) Ostwald energetismusa (Theol. Szaklap, 1916.). Miért is vagyok én keresztyén? (Pápa, 1917.) A mysterium jogosultsága a vallásban (Prot. Szle, 1917.). Vallástörténet (Tankönyv). (Pápa, 1924.) A ref. keresztyénség apológiája. (Uo. 1934.) Idegen elemek egyházi életünkben. (Budapest, 1941.) Fogjad kezem… (Imakönyv). (Pápa, 1943.) Átdolgozta Halasi Istvánnak „A ker. egyház rövid története” c. művét a XXV. kiad. számára (1902.). Cikkeket fordított a Theol. Ismeretek Tára részére. Sokáig volt a „Szövétnek” szerkesztője. – Apósa →Kúr Gézának.