BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pozsony reformációja, még a mohácsi vész előtt megkezdődött. 1526 tavaszán a római katolikusok panaszára vizsgálat folyt az eretnekek ellen, mindamellett július elején a polgármester kifüggesztette és kihirdette a Luther tételeit. A protestánsok lassanként tekintélyes gyülekezetté tömörültek, de a 16. század vége felé csak a városon kívül, más helységekben tarthattak istentiszteletet. A →bécsi békekötés által adott lehetőségben újból megalakult az ev. egyház, melynek 1613-ban már négy lelkésze volt s amely 1607 januárjától egyszersmind iskolával is bírt. Rendszeres istentiszteleti helyiségük azonban csak 1616-tól volt, valóságos templomokat pedig még később építhettek, mégpedig sok háborgattatás és akadályoztatás közben. Ezek egyikét 1638-ban, másikát pedig körülbelül 1658-ban szentelték fel. 1672-ben úgy ezeket, mint 1656-ban épült nagyszabású iskolájukat is elvesztették és csak 1681 után gondoskodhattak új helyiségekről, de amelyek ismét csupán ideiglenesek lehettek. A XVIII. század elején, kivált a →Bél Mátyás működése folytán magas színvonalra emelkedett iskolájuk, mely 1783-ban új épületbe költözött. Ezt megelőzőleg 1774-ben német templom, 1775-ben magyar-szlovák templom emeléséhez kezdett hozzá az egyház, mely régidő óta teológiai és bölcseleti tanfolyammal is bíró iskoláját 1850-ben megint új épületben helyezte el, tisztán főgimnáziuma részére pedig 1896-ban épített a kor követelményeinek megfelelő helyiséget. Az egyház teol. intézete helyett az egyetemes egyház állított 1882-ben hasonló irányú, de jobban felszerelt akadémiát, melynek hat rendes tanára (az egyik lelkészt is belészámítva) s ezenkívül időnként egykét magántanára is volt. Ezt az államfordulat után egy szintén felekezeti jelleggel bíró, de már nem egyetemes akadémia váltotta fel, amelynek helyébe aztán a csehszlovák állam 1934-ben az egyetemen állított fel egy szerényebb keretek közt mozgó fakultást. Az egyház most már a régebbi négy helyett összesen hét lelkészt tart. A jóval csekélyebb népességű reformátusok szintén alakítottak önálló egyházat még a magyar korszakban.

Irodalom: Csecsetka Sámuel: A pozsonyi ev. főiskola történetéből (1886.), Markusovszky Sámuel: A pozsonyi ág. hitv. ev. lyceum története, kapcsolatban a pozsonyi ág. hitv. ev. egyház múltjával (1896.), Schrödl József és társai: A pozsonyi ág. hitv. ev. egyházközség története (2 k. 1906.).