BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pongrácz József (Ete, 1885. jan. 4. – *Pápa, 1963. nov. 6.) ref. tanár. Etén és Héregen végezte az elemi iskolát, Pápán 1902-ben a gimnáziumot, 1906-ban a teológiát. Miután két évet Edinburghban töltött, 1908 őszén püspöki titkár lett Komáromban. 1910 szeptemberétől helyettes, 1913 tavaszától rendes →teol. tanár volt Pápán az újszövetségi tanszéken. A →dunántúli egyházkerület 1928-ban tanácsbíróvá, ekkor és 1939-ben zsinati rendes taggá választotta. 1911 végén teol. magántanári képesítést szerzett Pápán, 1931-ben teol. doktorságot Debrecenben. 1951-ben megszűnvén tanársága, a volt kollégiumi könyvtár igazgatója lett. – A →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak választmányi tagja, 1923-tól a →Dunántúli Prot. Lapnak szerkesztője volt, de más lapokban is sok cikke jelent meg. Szerkesztette „A pápai ref. főiskola négyszázados ünnepének emlékkönyvé”-t (1933.) – Művei: Bibliaolvasás. (Nagybecskerek, 1908.) Munka. (Uo. 1908.) De wetten der vriendschap (magyarból ford.). (Utrecht, 1911.) Az efezusi levél. (Pápa, 1911.) Carey Vilmos. (Makó, 1912.) A cambridge-i Korvin-kódex és a Trinity College magyar vonatkozású egyéb kéziratai. (Budapest, 1912.) Pál apostolnak a galatákhoz írt levele. (Pápa, 1913.) A barátság törvényei. (Uo. 1913.) (II. kiad. uo. 1926.) Jézus kijelentése Istenről. (Uo. 1914.) Az efezusi levél magyarázata. (Uo. 1914.) János evangéliumának magyarázata (I-IV. fejezet). (Uo. 1914.) Magyar diákok Angliában. (Uo. 1914.) Az őskeresztyénség hódító hadjárata. (Komárom, 1915.) Lull Rajmund 1315–1915. (Uo. 1916.) Emlékbeszéd →Németh István… felett. (Pápa, 1926.) →Antal Géza irodalmi munkássága 1881–1928. (Uo. 1929.) →Csizmadia Lajos 1858–1928. (Uo. 1930.) A Vöröskereszt-egylet Pápa városi választmányának ötvenéves története. (Uo. 1930.) A pápai főiskola könyvtára. (Uo. 1931.) Pál apostol Efézusban. (Uo. 1931.) A bélpoklosok apostola: Reed Mária. (Budapest, 1933.) Máté evangéliuma magyarázata. (Pápa, 1933.) Újszövetségi bevezetés (→Erdős Károllyal). (Uo. 1934.) (II. kiad. 1942.) Antal Géza, a püspök. (Uo. 1935.) Az apostolok cselekedeteiről írott könyv magyarázata. (Uo. 1936.) Kálvin kommentára az efezusi levélről (A „Kálvin és a kálvinizmus” c. könyvben). (Debrecen, 1936.) János evangéliuma magyarázata. (Pápa, 1939.) A →Vizsolyi Biblia újtestamentomi részének exegetikai értéke (→Károlyi-emlékkönyv, 1940.). A legújabb régészeti leletek és az újszövetség. (Pápa, 1942.) Az imádkozó Pál apostol. (Uo. 1943.) Az imádkozó Jézus. (Uo. 1943.) A tanár az örök tanítvány. (Uo. 1944.) Részt vett Kálvin műveinek fordításában. – Apósa →Török István debreceni tanárnak.