BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pesti prot. értekezlet. Az 1848. évi XX. tc. az összes felekezetek egyházi és iskolai szükségleteinek az állam által való fedezése céljából a kormányt az illető felekezetek meghallgatására utasítván, br. Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter szept. l-ére hívta össze a felekezetek közül a három bevett protestánsnak az illetékes képviselőit. A kitűzött határidő előtt felekezetenként, sőt kerületenként is külön tanácskoztak a megjelentek, kik közül a mindhárom felekezetbeli szept. 3-án szintén tartván értekezletet, az állami közoktatás mellett nyilatkoztak. Csak szept. 4-én gyűltek össze közös értekezletre, mely 7-ig abban állapodott meg, hogy a haza vészes helyzete miatt egyelőre ne sürgessék a törvény teljes végrehajtását, csupán a belhivatalnokoknak a tized stb. eltörlése következtében szenvedett veszteségük kárpótlását. Erre nézve is kevés biztatást nyervén a minisztertől, a csalódás teljes érzetével oszlott szét az értekezlet, mely ennélfogva jóformán csak annyiban bír fontossággal, hogy az ev. és ref. egyház képviselői együtt tanácskoztak az unitáriusokkal, mint szintén protestánsokkal. Az értekezlet jegyzőkönyve 1867-ben jelent meg.