BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Perényi Gábor (?, 1532. okt. 19. – ?, 1567. jún. 7.) ev. vallású főnemes. Atyjának, P. Péternek a halála után még abban az évben, azaz 1548-ban megalapította Sárospatakon a trivialis iskolát, melynek a quadriviummal való kibővítése 1566-ban szintén az ő akaratából történhetett. Birtokain minden papság megüresedését felhasználta annak protestánssal való betöltésére. Ily alkalommal adhatta át a sárospataki tizedet is a →Kopácsi István →elsőpapsága mellett abból fizetett egyházi személyzet javára 1550 után hamarosan. Miután földesura lett Nagysárosnak is, állandóan összeköttetést tartott fenn az →öt szabad kir. városi egyházmegyével, melyhez az ő révén juthattak el a zempléni kánonok. Erélyesen ellenállott a hatvanas évek elejétől terjedni kezdő helvét iránynak, sőt 1564-ben összes birtokairól eltávolította az ahhoz csatlakozott lelkészeket. Abaúj vármegyének főispánja, 1552-től felsőmagyarországi főkapitány és tárnokmester volt. – A felette →Szikszai Fabricius Balázstól tartott gyászbeszéd a következő évben került ki sajtó alól.

Irodalom: Zoványi Jenő: Sárospatak reformációja (Kisebb dolgozatok… 1910.), Uő: A sárospataki iskola a 16. században (Prot. Tanügyi Szle, 1930.).