BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bartók György id. (Málnás. 1845. ápr. 27. – Kolozsvár. 1907. dec. 19.) ref. püspök. Málnáson végezte az elemi iskolát. Azután Sepsiszentgyörgyön és Nagyenyeden tanult, hol a theologiai tanfolyam elvégzése után 1871-től →köztanító volt, míg 1872 őszén külföldre ment s a tübingeni egyetemre iratkozott be, melyen 1874-ben bölcsészetdoktorságot szerzett. Ekkor visszatérve hazájába, püspöki titkári állásban működött Kolozsvárt, hol csakhamar egyetemi magántanári képesítést nyert. 1876 tavaszán lelkész lett Nagyenyeden, 1893 nyarán második pap Szászvároson. Emellett 1889–93-ban és az 1895–6. tanévben h. tanár volt a nagyenyedi teol. akadémián. 1898-ban főjegyzőjévé, 1899 áprilisában püspökévé választotta az →erdélyi egyházkerület. Mint ilyen, 1900 júniusában lelkészévé lett a kolozsvári egyháznak. 1899-től választmányi tagja volt a →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak. Szerkesztette az →Egyházi és Iskolai Szemlét (1876–1883.), melyben és más egyházi lapokban számos dolgozata jelent meg. Sajtó alá rendezte →Mihályi Károly prédikációinak II. kötetét. Egyik átnézője volt a Calvinus Institutio-ja →Nagy Károlytól végzett fordításának. – Nagyobb dolgozatai és önállóan megjelent művei: Lessing mint theologus (Egyh. Reform. 1872.) →Bodola Sámuel élete (A „Nagy papok életrajzá”-ban). (Budapest, 1877.) Az erkölcsi élet legfőbb kérdései (A „Tájékozás az újabb theologia körében” c. könyvben). (Uo. 1879.) Népiskoláink és a vallásos nevelés. (Nagyenyed, 1885.) Huszonöt év a →Bethlen-főiskola theol. akadémiája történetéből (A →Kovács Ödön Emlékkönyvben). (Uo. 1894.) Bibliaismertetés (Tankönyv). (Uo. 1895.) (II. kiad. uo. 1896.) →Tárkányi Györgytől átdolgozva (uo. 1908., IV. kiad. 1922.) Bibliai elbeszélések (Tankönyv), 2 r. (Uo. 1896.) Harc és béke (Prédikáció). (Kolozsvár, 1901.) A ref. egyházak presbiteriális szervezete. (Uo. 1904.) Az igazak örökké élnek (Gyászbeszéd gr. →Kuun Géza felett). (Budapest, 1905.) Egyház és egyh. szervezet (Prot. Szle. 1905.) Vallás és élet. Egyház és állam. (Kolozsvár, 1906.) Theológiai tudomány és lelkipásztori képzés. (Uo. 1907.) Konfirmációi káté (Tárkányi Györggyel együtt). (Uo. 1907.) (III. kiad. 1909.) Egyházi beszédek és elmélkedések (2 k.). (Uo. 1910–12.)

Irodalom: Málnási dr. B. Gy. emlékezete (1909.), mely egyebek mellett, magába foglalja vejének, Ravasz Lászlónak „Dr. B. Gy. mint theologus” c. tanulmányát is.