BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nagy Károly (Kisborosnyó, 1868. okt. 27. – Kolozsvár, 1926. febr. 16.) ref. püspök. A gimnáziumot Sepsiszentgyörgyön és Nagyenyeden 1886-ban, a teológiát az utóbbi helyen 1890-ben végezte. Ekkor külföldre ment s egy évet Marburgban, egyet Utrechtben töltött. 1892-ben hazatérve, Nagyenyeden teol. magántanári képesítést szerzett s ugyanekkor Brassóban káplán, 1893-ban pedig lelkész lett, míg 1894-től Nagyenyeden lelkészkedett, ahol az 1894–95. tanévben teol. helyettes tanárként is működött. 1895 szeptemberétől Kolozsvárt volt teol. rendes tanár. 1908-ban főjegyzőnek, 1918-ban püspöknek választotta az →erdélyi egyházkerület, s ezután tanári állásáról nyugalomba lépve, lelkészi állást foglalt el a kolozsvári egyháznál. Még püspöksége előtt tagja volt a →budapesti második és harmadik zsinatnak, úgyszintén sokáig a →konventnek is. Nehéz viszonyok között is megnyilvánuló erélyével aránylag kiváló eredményeket ért el. – Irodalmi működést is folytatott. A →Magyar Prot. Irodalmi Társaság 1908-ban választmányi tagjai közé sorozta. Szerkesztette 1901-től az →Erdélyi Prot. Lapot, 1908-tól az ennek helyébe lépett →Ref. Szemlét, melyekbe sok cikket írt. – Művei és nagyobb dolgozatai: A protestantismus múltja, jelene, és jövő feladata (Prédikáció). (Brassó, 1893.) Dr. →Kovács Ödön irodalmi munkássága („Emlékkönyv dr. Kovács Ödön tanárságának 25 éves ünnepélye alkalmából” c. könyvben). (Nagyenyed, 1894.) Kálvin theologiája. (Uo. 1895.) A philosophia szerepe a keresztyénség előkészítésében (Prot. Közlöny, 1896.). Bevezetés a Schleiermacher „Über die Religion” c. műve olvastatásához (Erdélyi Prot. Lap, 1898–99.), Ker. vallástan (Tankönyv, I. r.). (Kolozsvár, 1899.) Emlékezés →Molnár Albertre és Sylvester Domokosra (Erdélyi Prot. Lap. 1903.). Kálvin János: A ker. vallás alapvonalai (Fordította s előszóval és bevezetéssel ellátta). (Budapest, 1903.) Dr. →Bartók György erdélyi ref. püspök emlékezete. (Kolozsvár, 1908.) Osdolai dr. gr. →Kuun Géza emlékezete. (Uo. 1908.) Kálvin mint dogmatikus és ethikus („Emlékezés Kálvinról” c. könyvben). (Budapest, 1909.) Tudomány és élet; elmélet és gyakorlat (Értesítő, 1909.). A vallás és egyház jövője (Uo. 1911.). Losonci br. →Bánffy Dezső emlékezete. (Kolozsvár, 1912.) A háború erkölcsi jelentőségéről („Háború és élet” c. könyvben). (Uo. 1914.) Összegyűjtötte s élet- és jellemrajzzal ellátta →Molnár Albert gyakorlati dolgozatait.

Irodalom: Jancsó Sándor: Emlékbeszéd N. K. püspök felett (1926.).