BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mylius János (Morvaigló. 1557. – Elbing, 1630. ápr. 30.) ev. tanár. 1580 nyarától Wittenbergben volt egyetemi hallgató s ott magisterséget szerzett. 1589 májusában került Magyarországra lőcsei →rektornak. 1595 júliusától Késmárkon töltött be hasonló állást, míg 1598 áprilisában Elbingbe ment tanárnak, hol azután igazgató lett. s mint ilyen, nagy hírnevet szerzett. – Neve még halála után is vonzotta oda a szepességieket. Itteni működése alatt helvét irányú nézeteiről volt ismeretes, melyekért támadásokat és zaklatásokat is kellett kiállania. – Irodalmi téren hazánkban nem dolgozott, mindössze Monai Jakabhoz (1591) intézett üdvözlő verse és Kraus Jánosné Wolkenstein Anna (1595.) halálára szerzett gyászverse jelent meg, azonban azok a nyilatkozatok, melyekkel az 1593-i →eperjesi zsinaton szóval és írásban képviselte álláspontját, meg vannak örökítve, ha talán nem is teljes hűséggel (→M. Prot. Et. Adattár, 1903.). Keckermann Rhetorikájának általa készített compendiumát sokáig tanították Sárospatakon.

Irodalom: Altrichter: Rektor Johann M. (1932.).