BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mitrovics Gyula id. (Sátoraljaújhely, 1841. máj. 16. – Debrecen, 1903. jan. 25.) ref. lelkész. Az elemi iskolát szülővárosában, a gimnáziumot 1853-tól 1861-ig és a teológiát 1861-től 1865-ig Sárospatakon végezte, hol azután segédtanár volt. 1867 tavaszán külföldre ment s Heidelbergben, Göttingenben és Zürichben gyarapította ismereteit. Másfél év múlva visszatérve, →teol. akad. tanár lett Sárospatakon a gyakorlati teológia és erkölcstan tanszékén. A →tiszáninneni egyházkerület 1876-ban al-, 1884-ben főjegyzőjévé, több ízben a →konvent tagjává választotta. Tagja volt a →debreceni és az első →budapesti zsinatnak is. 1896 áprilisában lelkészi állást foglalt el Debrecenben. – Kitűnő tanár és híres szónok volt, ki irodalmi téren is elsőrendű munkásságot fejtett ki, mint a szabadelvű teológiai irány egyik vezére. A →Magyar Prot. Irodalmi Társaság 1892-ben választmányi tagjai közé sorozta. Kisebb dolgozatai az egyházi lapokban és folyóiratokban jelentek meg, melyek közül a →Sárosparaki Lapokat ő indította meg s öt évig szerkesztette is (1882–1886.). – Nagyobb dolgozatai és külön kiadott művei: Origenes Bálint (Sp. Füz. 1866.) Pelagius és Augustinus (Uo. 1867.). Lessing mint theologus (Uo. 1869.). Egyházi és szertartási beszédek. (Sárospatak, 1872.) (II. kiad. Debrecen, 1909.) Egyháziatlanság és üres templomok. (Sárospatak, 1876.) (II. kiad. Debrecen, 1913.) A ker. hit- és erkölcstudomány rövid foglalatja (Tankönyv). (Sárospatak, 1877.) (III. kiad. uo. 1892.) Lang Henrik válogatott vallásos beszédei (Németből ford. és életrajzzal ellátva). (Uo. 1877.) (II. kiad. Debrecen, 1911.) Egyházi szónoklattan. (Sárospatak, 1878.) (II. bőv. kiad. Debrecen, 1911.) A polgári házasság törvényei párhuzamban az eddigi házassági joggal. (Sárospatak, 1895.) (II. kiad. Debrecen, 1913.) Dolgozatok az egyházi élet köréből (I. f.). (Sárospatak, 1895.) Az én lelkipásztori hitvallásom (Beköszöntő prédikáció). (Debrecen, 1896.) Magyarország ezeréves fennállása emlékére tartott beszéd és ima. (Uo. 1896.) Amit az életből és a bibliából tanultam (3 k.). (Uo. 1906–1909.) Liturgika. (Uo. 1913.) – Továbbá a br. Vay Henrik emlékünnepén (1875.), br. Vay Miklós temetésén (1894.) és gyászünnepén (1894.) tartott prédikációi. A halála után kiadottak mint „Összegyűjtött papi dolgozatai” hét kötetben jelentek meg. Sajtó alá rendezte →Borsodi József hétköznapi imáit (1886.).

Irodalom: S. Szabó József: M. Gy. írói méltatása (1913.), Önéletrajzi adatok (Liturgikája előtt).