BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mártonfalvi Tóth György (Kézdimártonfalva, 1635. – Debrecen, 1681. ápr. 23.) ref. tanár. Kézdimártonfalván kezdte iskoláit. Zabolán, Désen. Gyulafehérvárt, Nagyváradon tanult még, majd külföldre ment és 1655 februárjában Utrechtben, ugyanez évi okt. 6-án Franekerben iratkozott be az egyetemre. Miután 1656 végén s a következő év elején Oxfordban időzött, visszatért Németalföldre, s 1657. szept. 17-től a leideni, 1658 tavaszától megint az utrechti és végül ismét a franekeri egyetemen gyarapította ismereteit. Ez utóbbin 1659 júniusában teol. doktorságot szerezvén, hazajött és tanár lett Nagyváradon, de a városnak 1660 augusztusában török kézre jutása után az egész kollégiummal Debrecenbe vonult és ott volt tanár haláláig. – A puritanizmusnak barátja, de a coccejanismusnak ellensége volt. Kiváló buzgalommal dolgozott az irodalom mezején – Művei: De concilio. (Utrecht, 1658.) Petri Rami Dialecticae libri duo. ungarico idiomate… resoluti et illustrati. (Uo. 1658.) (II. bőv. kiad. Debrecen, 1664.) De foedere Dei… (Franeker, 1659.) De presbyterio. (Debrecen, 1662.) Keresztyéni ünneplés. (Uo. 1663.) (Új kiad. Kolozsvár, 1700.) Examen logicum undecim decadibus absolutum. (Uo. 1664.) Ars concionandi Amesiana. (Uo. 1666.) Exegesis… Medullae Amesianae (2 k.). (Uo. 1670–75.) Orthodoxa diatribe de hodierna famosa peccatorum paresi. (Uo. 1673.) Tanító és cáfoló theologia (Amesius és Wendelinus szerint). (Uo. 1679.) Szent história (Kiadta Szilágyi Márton). (Uo. 1681.) Héber, görög, latin és magyar üdvözlő verseket írt →Szántai Pócs Istvánhoz (1656.), →Debreceni Gele Jánoshoz (1658.), →Técsi J. Miklóshoz (1658.), →Nadányi Jánoshoz (1658.), →Tolnai F. Istvánhoz (1659.), →Komáromi Csipkés Györgyhöz (1665.). Szilágyi Mártonhoz (1678.) és →Diószegi Kis Istvánhoz (1679.), gyászverset a Köleséri Mihály halálára (1679.). A halálára írt számtalan gyászvers szintén megjelent. Kéziratban is maradtak munkái, melyek közül egyből, a „Veni mecum”-ból újabban nyomatott ki egy prédikáció. – Vejei voltak: →Bélteki János és →Debreceni Ember Pál.

Irodalom: Zoványi Jenő: A coccejanismus története (1890.), Uő.: Puritánus mozgalmak… (1911.), →Novák Lajos: M. Gy. „Veni mecum”-a (Sp. Füz. 1904.), Révész Imre: Társadalmi és politikai eszmék a magyar puritanizmusban (1943.). [*1948.!]