BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Margócsy József (Losonc, a Tugár nevű részen, 1837. febr. 12. – ?, 1917. aug. 19.) ev. lelkész. Losoncon tanult, míg az oroszok 1849-ben elhamvasztották azt. Ekkor Osgyánba, majd Pozsonyba ment tovább tanulni. 1855-től harmadfélévig tanár volt a losonci algimnáziumban, mire visszatérvén Pozsonyba tanulmányai folytatására, 1859-ben végezte a teológiát. Újból tanár és egyszersmind →káplán lett Losoncon, 1864-ben pedig lelkész Kecskeméten. Miután 1866-ban Irsán foglalt el lelkészi állást, 1878-ban a →Pest vármegyei egyházmegye →főesperessé választotta. Ámezt a hivatalt csak két évig viselte. mert 1880-ban Losoncra hívták papnak. 1909-ben nyugalomba vonult. – Költeményeket, énekeket és cikkeket írt, azonkívül a következő önálló megjelent műveket: A ker. vallás alapvonásai (Fischer után ford.). (Pozsony, 1863.) (II. kiad. Budapest, 1877.) Evangyéliumi konfirmándusok tankönyve. (Losonc, 1884.) Kis apologia. (Uo. 1886.) A losonci ev. egyház története. (Uo. 1886.) Emlékbeszéd… Losoncnak 1849… elhamvasztása 50. évfordulóján. (Uo. 1899.) Rákóczi-ünnepi beszéd (Prédikáció). (Uo. 1904.) Szerkesztette a „Hazafias elmélkedések az evangélium alapján” (1870.) és a „Prot. egyházi beszédtár” (1870–1878.) c. vállalatokat. Sajtó alá rendezte →Győry Vilmos egyházi beszédeinek II. (1899.) és III. (1902.) kötetét.