BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lutherani comburantur, eredetileg az 1524. évi pesti országgyűlésen meghozott és azután a következő 1525. év májusában tartott rákosi országgyűlésen megújított vallásügyi cikk tartalma rövidítve. A maga egészében ekként hangzik magyarul: „Az összes lutheránusok kiirtassanak az országból és akárhol találtatnak, nemcsak egyházi, hanem világi személyektől is szabadon megfogassanak és megégettessenek”. De ez csak akkor nyert szentesítést, amikor az 1525 júliusában tartott hatvani országgyűlés ismét elhatározta s a kivégzettek vagyonáról szóló rendelkezéssel is megtoldotta. E törvény tényleg alkalmazásba is volt véve, noha meghozatalának indoka nem annyira a reformáció elleni elfogultságban, hanem inkább az udvarnál levő németek iránti gyűlöletben, másfelől pedig a pápa segélyének megnyerésére irányuló törekvésben keresendő. Nem is sokáig volt érvényben, mivel a hatvani országgyűlésnek összes végzéseit megsemmisítette az 1526. évi rákosi országgyűlés a XVII. cikkében. Ennek dacára fel lett véve a „Corpus juris hungarici”-ba.

Irodalom: Zoványi Jenő: A reformáció Magyarországon 1565-ig (1922.), Uő.: A „Lutherani comburantur” és a Corpus juris hungarici (Prot. Szle, 1917.).