BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bánhegyi (1862-ig Bauhofer) István (Somorja, 1832. okt. 2. – Budapest, 1906. okt. 19.) ev. vallású tanfelügyelő. Tanult Sopronban (1844-től), Kőszegen (1846-tól), ismét Sopronban (1847-től), Budán (1818-tól), Pozsonyban (1850-től.) A teológiát 1852–55-ben Pozsonyban és Bécsben végezte. 1856 januárjában →káplán lett Cservenkán, míg 1857-ben segédtanárul alkalmaztatott a pesti prot. teol. akadémiához. 1858-ban a somorjai egyház választotta lelkészül. 1861-ben gimn. tanárnak és lelkésznek ment Losoncra, 1866-ban tanítóképezdei igazgatónak Nyíregyházára. 1869-ben tanfelügyelővé neveztetett ki Szepes és Sáros vármegyékbe, 1876-ban Békés vármegyében. 1896-ban nyugalomba lépett. – Művei: közül egyházi érdekűek: A nyíregyházai ev. tanítóképezde ismertetése. (Debrecen. 1867.) A felekezeti iskoláztatás veszélyei… (Pest, 1870.) (II. kiad. Budapest, 1874.) Vallás- és erkölcstan (I.f.). (Uo. 1874.) Vezérkönyv a prot. népiskolai vallástanításban (I.f.). (Uo. 1874.) – Fia volt →Bauhofer János Györgynek.