BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kun Béla (Szentpéteri) (Monostorpályi, 1874. nov. 8. – Debrecen, 1950. jún. 13.) ref. vallású egyetemi tanár. Debrecenben tanult, hol a gimnáziumot 1891-ben, a jogot 1895-ben végezte. 1897 őszétől a máramarosszigeti, 1905 elejétől mint már jog- és államdoktor, a debreceni jogakadémiának volt tanára. 1910-ben egyetemi magántanári képesítést szerzett Kolozsvárt. 1914-ben a debreceni egyetemre neveztetett ki az egyházjog tanárának. A →tiszántúli egyházkerület, melynek pár évig levéltárnoka is volt, előbb aljegyzővé, 1917-ben főjegyzővé, 1921-ben tanácsbíróvá, 1917-ben, 1928-ban és 1939-ben →zsinati, 1919-ben →konventi rendes taggá választotta. 1939-ben gondnoka lett a →debreceni egyházmegyének, 1946-ban →főgondnoka a →tiszántúli egyházkerületnek. – A →Debreceni Prot. Lapnak, melybe előbb is dolgozott, 1916-tól 1925-ig főszerkesztője, 1926-tól 1933-ig felelős szerkesztője volt és számos cikket írt bele. – Egyházi érdekű művei: A házasságról. (Máramarossziget, 1902.) Kálvin egyházalkotmánya. (Debrecen, 1906.) A debreceni egyetem tervezete. (Uo. 1907.) Magyar ref. egyházalkotmány. (Uo. 1908.) (Átd. kiad. uo. 1932.) Kálvin, mint egyházszervező (Az „Emlékezés Kálvinról” c. kötetben). (Budapest, 1909.) Emlékbeszéd Szikszay Zoltán esperesről. (Nagyszőlős, 1910.) Egyházi törvényeink revisiója. (Debrecen, 1913.) Egyházi törvényeink és a tanárok. (Uo. 1913.) Egyház és egyetem. (Uo. 1913.) Világi papok. (Uo. 1916.) A debreceni egyetemért. (Uo. 1917.) Az egyházjogtudomány történetének áttekintése (Theol. Értesítő, 1919.). →Tisza István emléke. (Debrecen, 1922.) A példaadó vezér (gr. Degenfeld József). (Uo. 1927.) Az államhoz való viszonyunk fő kérdése. (Uo. 1928.) Tisza István és a ref. egyház. (Uo. 1928.) Tisza István iskolája. (Uo. 1931.) Debreceni jogtanítók. (Uo. 1931.) A prot. egyház kapcsolatai a közigazgatással. (Budapest, 1936.) →Baltazár Dezső. (Debrecen, 1937.) Tisza István és a vallásfelekezeti béke. (Uo. 1938.) Állam és egyház. A vallásfelekezetek joga Magyarországon. (Uo. 1938.) Egyházmegyei gondnoki székfoglaló. (Uo. 1939.) Civis-professzorok. (Uo. év n.) A lelkészválasztás joga a magyar ref. egyházban. (Budapest, 1941.) A ref. presbiter. (Uo. 1941.) Az egyetemmé alakulás története. A kollégiummal való kapcsolatok tovább élése az egyetemnek, mint egységnek keretében. (Debrecen, 1942.) Az egyházkerület felosztása. (Uo. 1942.) A magyarországi ref. egyház külső rendje. (Budapest, 1948.)