BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kovács Ödön (Mezőbánd, 1844. febr. 4. – Nagyenyed, 1895. máj. 16.) ref. tanár, Albert öccse. A gimnáziumot, valamint a jogot és a teol. előkészítő osztályt 1863-ban Marosvásárhelyen, a teológiát 1865-ben Nagyenyeden végezte. Miután egy évet →köztanítóságban töltött, külföldre ment s 1866 őszétől az utrechti, 1868. okt. 15-től pedig a leideni egyetemen folytatta tanulmányait. Ez utóbbin 1869. máj. 31-én teol. doktorrá avatták. Még ez évben elfoglalta Nagyenyeden az akkor felállított negyedik teol. tanszéket, előbb helyettes, 1870 júniusától rendes tanári minőségben. Nagysikerű működésének a halál véget vetett. – A magyar ref. teol. oktatás magasabb színvonalra emelésében a legjelentékenyebb tényezők közé tartozott. Tagja volt az egyházkerületi →igazgató-tanácsnak és szinte haláláig a →konventnek. Részt vett a →debreceni zsinaton mint rendes tag. Kiváló szerepet játszott a →Magyarországi Prot. Egyletben és a Magyar Prot. Irodalmi Társaság is mindjárt kezdetben választmányi tagjai közé sorozta. Működése első felében szorgalmasan dolgozott az egyházi irodalom mezején. Cikkeit a korabeli egyházi lapok és folyóiratok nagy számmal közölték. Terjedelmesebb dolgozatai és önállóan kiadott művei: Theol. mozgalmak Hollandban (P. E. I. L., 1867.). A bibliatanulmány Hollandban (Uo. 1868.). Het protestantisme in Hongarije gedurende de laatste twintig jaren. (Leiden, 1869.) A theologia és az új világnézet (Prot. Tud. Szle, 1869.). A theologia és a vallástudomány (Uo. 1869.). Jézus tanítása saját személyéről (Uo. 1870.). A vallásos hit és annak jogosultsága (Uo. 1871.). A theologia helye az egyetemen. (Pest, 1871.) Az egy szükséges (Prédikáció). (Uo. 1872.) Jézus személyének jelentősége a mai ker. vallásos tudatban (Egyh. Reform, 1872–73.). A régi és az új hit (Uo. 1873.) Nehány szó az új bibliafordításról (→Keresztes Józseffel, uo. 1874.). A független morálról (Prot. Egylet Évkönyve, 1874.). Egy teljes theol. akadémia terve. (Budapest, 1875.) A dogma (Egyh. és Isk. Szle, 1876.). A vallásbölcsészet kézikönyve (2 k.). (Budapest, 1876–77.) Miről és hogyan prédikáljunk (Egyh. és Isk. Szle. 1877–78.). A legújabb hittani rendszerek (A „Tájékozás az újabb theologia körében” c. könyvben). (Budapest, 1879.) A theol. tanárok tanszabadsága (Egyh. és Isk. Szle, 1882.). A középkori ker. egyház (Baur után ford.). (Uo. 1883.) Emlékbeszéd →Lőte Lajos felett (Nagyenyedi értesítő, 1886.). Emlékbeszéd →Nagy Péter emlékköve leleplezésekor. (Budapest, 1887.) Keresztes József emlékezete (Nagyenyedi értesítő, 1889.). – Dédunokaveje →Antal Jánosnak.

Irodalom: Makkai–Nagy–Bartók: Emlékkönyv dr. K. Ö. tanárságának huszonötéves ünnepe alkalmából (1894.), Makkai Domokos: Emlékbeszéd dr. K. Ö. felett (1896.).