BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Klesch Dániel (Igló, 1619. – Berlin, 1697.) ev. lelkész. Tanult Rozsnyón, Eperjesen, és Pozsonyban. Külföldre menvén, 1644. máj. 6-án a wittenbergi egyetem hallgatói közé lépett, melyen – miután közben más egyetemeken is megfordult – 1649. ápr. 24-én magisterséget szerzett. Ekkor Szentgyörgyön foglalta el a →rektori állást, de már a következő évben Sopronba hívták →conrectornak, míg 1659-ben Kőszegre ment német lelkésznek. Itt már 1660-tól →esperese volt a →kőszegvidéki német egyházmegyének. 1662-ben Szentgyörgyre ment szintén német papnak, onnan pedig 1665 februárjában Szepesváraljára, ahol mihamar ismét esperesi tisztet töltött be. 1668-tól Szepesolasziban lelkészkedett, ahonnan vallásáért szenvedett hathónapi fogságából kieresztetvén, kénytelen volt 1674-ben Németországba távozni. Itt 1675-ben a lipcsei, majd miután 1676 augusztusában iskolaigazgató lett Jenában, e hónap 18-án az odavaló egyetemre iratkozott be. Később Weissenfelsben volt gimn. tanár, azután Heldrungenben esperes. Elméjében egy kissé megzavarodván, 1690-ben elhagyta állását és teljesen jósolgatásoknak adta magát. – Irodalmi téren buzgón működött, kivált külföldi időzése alatt. Németországi hivatalvállalása előtt írt művei: De persona Christi. (Strassburg, év n.) De usu et applicatione terminorum metaphysicorum ad res mysticas seu theologicas. (Wittenberg, 1649.) Catalogus presbyterorum Scepusiensium (Az első névtár.) (Bártfa, 1668.) (és 1669.) Solennitas inaugurationis templi… in castro Schavnik… (Uo. 1670.) (Németül is.) Verba parentalia in exequiis Ezechielis Gergei. (Lőcse, 1670.) Exul parentator (Német gyászbeszéd özv. Bossius Jánosné felett). (Wittenberg, 1675.) Apostolica status ratio… (Német prédikáció). (Hamburg. 1675.) Evangelica status ratio (Német prédikáció.). (Uo. 1675.) Exulis… sacrum spicilegium (Német prédikáció). (Lipcse, 1675.) Iteratum exulis… sacrum spicilegium (Német prédikáció). (Uo. 1675.) Post-sementis evangelica granorum quinque sacrorum (Német prédikáció). (Uo. 1675.) Nothwendige und recht abgenötigte Ehren-rettung (Egy Boroszlóból Eperjesre ellene küldött levélre). (Wittenberg, év n.) Donorum Dei… sacer septenarius (Német prédikáció). (Halle, 1676.) Prodialogismus… (Német prédikáció). (Uo. 1676.) Die heilige Liebes-Zunft… (Prédikáció). (Uo. 1676.) Heiliges… Sabaths-Tagwerk… (Prédikáció). (Zeitz, 1676.) Respondens volt a „De Deo uno et trino in se considerato” (1648.) tartott vitán. Üdvözlő verset írt Kótai Jánoshoz (1649.). Lang Mátyáshoz (1651.). fiához (1671.) és Gassitius Györgyhöz (1676.) s azután még másokhoz is. Életének nevezetesebb mozzanatait kinyomatott üdvözlő versekben szintén megörökítették mások. Fogságának történetét megírta fia, →K. Kristóf Dániel (1674.).