BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kemény Lajos (Kassa, 1859. szept. 5. – Kassa, 1927. jan. 24.) ev. vallású levéltárnok. A gimnáziumot Eperjesen és Kassán elvégezvén, 1877–83-ban a budapesti egyetem bölcsészeti karán volt hallgató. 1885-ben Kassa város levéltárában vállalt hivatalt s ott működött haláláig. – Történetírói működése közben sok becses adatot tett közzé a prot. egyház és irodalom történetét illetőleg és ebből a szempontból fontos „Abaújtorna vármegye történeti monográfiájá”-nak általa írt része is. Idevágó művei: A reformáció Kassán (Vázlat). (Kassa. 1890.) A reformáció Kassán (Oklevéltárral). (Uo. 1891.)