BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Imre Lajos (Hódmezővásárhely, 1888. nov. 4. – *Kolozsvár, 1974. márc. 8.) ref. tanár. Hódmezővásárhelyen tanult 1906-ban tett érettségi vizsgálatáig. A teológiát 1910-ben végezte Kolozsvárt, ahonnan külföldre menvén, egy évet az aberdeeni és heidelbergi egyetemeken töltött. Hazajőve, 1911 őszén Kolozsvárt hitoktató, 1913-ban Marosvásárhelyen →káplán, 1914-ben Kolozskarán lelkész, 1921-ben Kolozsvárt →teol. tanár lett, egy évig helyettesi, azután rendes minőségben. Bölcsészetdoktorságot és teol. magántanári képesítést 1913-ban szerzett Kolozsvárt. Rendes tagja lett az 1939-ben megnyílt →budapesti ötödik zsinatnak. 1949-ben nyugalmaztatott. – Egyik szerkesztője volt →„Az Út” c. folyóiratnak, de más egyházi közlönyökbe is dolgozott. – Nagyobb művei: A skót vallásos nevelés története a reformáció óta (Theol. Szaklap, 1911.). A gyermek vallása. (Hódmezővásárhely, 1912.) Esti órák (Peabody után angolból). (Kolozsvár, 1912.) Tanulmányok a skót vallásos nevelés történetéből (Theol. Szaklap, 1912–13.). A falu kultúrája. (Kolozsvár, 1914.) A vallástanítás problémája (Prot. Szle, 1914.). A kálvinista lelkipásztor személyisége és helyzete (A „Jézus Krisztus jó vitéze” c. kiadványban). (Kolozsvár, 1916.) Vezérfonal az ifjúság gondozására. (Budapest, 1921.) A magyar kálvinista lelkipásztor eszménye. (Kolozsvár, 1922.) A falu művelődése. (Uo. 1922.) Hogyan tanítsunk vallást. (Kolozsvár, 1923.) A praedestinatio tana az igehirdetésben és nevelésben. (Debrecen, 1924.) Maradj velem (Imakönyv →Makkai Sándorral és →Tavaszy Sándorral.). (Kolozsvár, 1924.) Valláskönyv (I-II. el. osztály részére, Maksay Alberttel). (Uo. 192.) Az igazi élet útján. (Uo. 1927.) A modern nevelési rendszerek kritikája. (Uo. 1928.) Isten és az emberi lélek. (Uo. 1929.) A sáfárkodó egyház. (Uo. 1930.) Az ifjúság válsága. (Nagybánya, 1930.) A kijelentés és a paedagogia. (Kolozsvár, 1931.) Valláskönyv (III-IV. el. osztály részére, Maksayval és →Nagy Gézával). A protestantizmus és a proletariatus. (Uo. 1932.) A vasárnapi iskolai munka alapelvei. (Uo. 1933.) A falunevelés irányelvei. (Uo. 1933.) Az ige és a fegyelem. (Uo. 1934.) A praedestinatio tana a missziói munkában (Kecskeméthy-emlékkönyv, 1934.). Aranylánc (Konfirmálók számára). (Kolozsvár, 1936.) (III. kiad. 1940.) Hivatás és élet (Tanulmányok, prédikációk, előadások). (Uo. 1937.) Liliom a tövisek között. (Torda, év n.) Egyházi törvényhozásunk új követelményei. (Kolozsvár, 1940.) Az ekleziasztika mint gyakorlati theologiai disciplina. (Budapest, 1941.) Ekleziasztika. (Uo. 1941.) Milyen legyen a ref. népiskolai vallástanítás tanterve és módszere. (Kolozsvár, 1942.) A népművelés mint pedagógiai feladat. (Uo. 1942.) Katechetika. (Budapest, 1942.) Öt prédikációja van az „Istennek nagyságos dolgai” (1930.) c. gyűjteményben. – Veje →Sámuel Aladárnak.

Nem tévesztendő össze hasonló nevű atyjával (1858–1923.), ki →Heltai Gáspárral és →Hatvani Istvánnal foglalkozott s gimn. tanár volt Hódmezővásárhelyen.