BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hörk József (Likér, 1848. márc. 7. – Pozsony, 1910. febr. 16.) ev. tanár. A gimnáziumot Losoncon, Lőcsén Rimaszombaton és Eperjesen 1865-re végezte, s ez utóbbi helyen hallgatta a teológiát is. 1868-ban Bodrogszerdahelyen nevelő, 1869-ben Losoncon tanár, 1873 elején Felsőpokorágyon lelkész lett, 1876 őszén pedig Eperjesre választatott →teol. tanárnak. Mielőtt elfoglalta volna ezt az állását, félévet a berlini egyetemen, negyedévet pedig hospitálgatással töltött. 1878-ban teol. tanári vizsgálatot tett. 1896-tól a pozsonyi teol. akadémián folytatta működését. – Tagja volt a →budapesti első zsinatnak. Kisebb dolgozatait számos egyházi lap közölte. Beszélyeken kívül a következő művei jelentek meg: A hű lelkipásztor jelleme. (Budapest, 1880.) (Németül 1905.) Katechetika. (Uo. 1880.) Liturgika. (Eperjes, 1882.) Goethe vallásos világnézete (Sp. Lapok, 1884.). A sáros-zempléni ev. esperesség története. (Kassa, 1885.) Emléklap az eperjesi templom… 100 éves örömünnepére. (Uo. 1885.) Vallástanítási tanterv az elemi iskolák részére. (Uo. 1885.) Az ev. Tisza-kerület püspökei. (Uo. 1888.) Beszédek és értekezések. (Uo. 1889.) A hős Keczer András ev. vértanú családja. (Budapest, 1890.) A nagysárosi vár ura. (Uo. 1893.) Az eperjesi ev. ker. kollégium története. (Kassa, 1896–98.) A josephinismus hatása az állam és egyház közti viszonyra Magyarországon (Pozsonyi akadémia évkönyve, 1897.). Nő-ideálok. (Orosháza, 1897.) Petőfi költészetének vallásos világnézete. (Uo. 1898.) Luther liturgikája (Prot. Szle, 1900.) Magyar prot. egyházjog. (Pozsony, 1902.) A művészet és erkölcs viszonya egymáshoz (P. E. I. L. 1903.). Berthold, a középkor legnagyobb szónoka (Prot. Szle, 1903.). Cura pastoralis. (Pozsony, 1903.) Ev. homiletika. (Uo. 1907.) Muzsaji →Vitnyédy István (Sz. 1907.). Átdolgozta a →Zsilinszky „Ker. hit- és erkölcstan”-át (1891.). Más mezőkön is dolgozott.