BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Heiszler József (Nagykároly, 1819. febr. 21. – Dombrád, 1901. okt. 15.) ref. lelkész, római katolikusnak született. A kegyesrendbe lépett s 1843-ban áldozárrá szentelték. Ugyanekkor bölcsészetdoktori címet nyert s rendje pesti gimnáziumában tanítani kezdett. Az általa is végigküzdött szabadságharc után 1849-ben áttért a ref. egyházba, s ekkor pécselyi →káplán, a következő évben pápai →teol. tanár, 1854-ben mocsoládi, 1856-ban gyönki lelkész, 1860-ban sárospataki teol. tanár, 1869-ben dombrádi lelkész lett. – Regényeket és elbeszéléseket is írt, de írói működésének súlypontja a teológia mezejére esik; mint hegelianus orthodoxus vált ismeretessé, s az egyházi lapokban és folyóiratokban közzétett számos cikkén és apróbb dolgozatán kívül a következő nagyobb dolgozatok és önállóan kiadott művek jelentek meg tőle: A krisztianismus birkózása a világgal (Sp. Füz. 1860.). Gyászbeszéd gr. Teleki László felett. (Sárospatak, 1861.) A keresztyénség és ker. egyház történelme (I. k.). (Uo. 1861.) Egyháztörténelmi kézikönyv (2 k.). (Uo. 1862–63.) Egyházi munkálatok (4 k.). I. k. (uo. 1862.), II. k. (uo. 1865.), III. k. (Pest, 1870.), IV. k. (Debrecen, 1877.) Magyar egyházi reformáció történetének vázlata. (Sárospatak, 1864.) (II. kiad. uo. 1873.) Exegetikai felolvasások Pál apostol római levele felett. (Uo. 1866.) Olaszország egyházi reformációjának története (Sp. Füz. 1866.). Az ultramontanismus és a salzburgi sószövetség (Uo. 1866.). Adatok a jezsuiták történetéhez (Uo. 1867–68.). Exegetikai felolvasások az első közönséges levél felett. (Sárospatak, 1867.) Exegetikai felolvasások az első korinthusi levél felett. (Uo. 1868.) Dogmatikai felolvasások. (Uo. 1869.) Göschel és a Hegel-féle halhatatlanság-tan (Révész Figyelmezője, 1871.). A ker. ember könyve. (Pest. 1872.) Az isteni immanentiáról (Révész Figyelmezője, 1872–73.). Korlátlan protestantismus (Uo. 1874.). A theol. irányok s az egyoldalú fejlem hiányai (Uo. 1875.). Halotti egyházi beszédek. (Budapest, 1876.) Hittani szó a bibliai csodák érdekében (Révész Figyelmezője, 1877.). Konstantinusz hó Megász (Czelder Figyelője, 1879.). A ker. eszme, egyház és jogai (Uo. 1879.). A ker. vallás és a bölcsészet (Uo. 1879–80.). Észrevételek és elmélkedések Presbyteri Janus röpirata felett. (Sárospatak, 1892.) Vallásbölcsészeti tanulmányok az isteneszme s a vele kapcsolt eszmék történetének körében. (Nyíregyháza, 1894.) Emlék- és sírkőleleplezési beszéd néhai Lukács Ödön felett. (Uo. 1897.) Beszéd a tiszteletére rendezett ünnepélyen („Ima és beszédek” c. füzetben). (Uo. 1900.) – Szerkesztője volt a →Sárospataki Füzetek 1866–68. évi folyamainak.