BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Házassági bíráskodás, a perbeli egyházi törvénykezésnek sokáig dívott alkatrésze, mely Magyarországon csak 1895 októberében ment át teljesen az állam kezébe. Addig a róm. kat. egyház állandóan szentszékei által végeztette, míg a prot. egyházakban ez is változatos történeti fejlődésen ment keresztül. A szűkebb-magyarországi protestánsok 1731-ig kivétel nélkül gyakorolták a házassági bíráskodást. Ekkor a →Carolina Resolutio a róm. kat. szentszéknek adta át a protestánsok házassági pereiben is az ítélkezés jogát, ám azzal az illuzórius kikötéssel, hogy rájuk nézve a prot. elveket tartoznak szem előtt tartani. A →tiszántúli ref. egyházkerület mindamellett egészen 1768-ig gyakorlatában maradt e jognak, melytől ez évben aztán végleg megfosztatott. Az erdélyi protestánsok házassági bíráskodása mindössze a II. József 1786-i házassági reformjától 1791-ig szünetelt, amikor is visszanyerték s 1895-ig birtokában voltak, sőt az unitáriusoké néhány évvel azelőtt az egész Magyarországra ki lett terjesztve, ellentétben a királyhágóninneni többi protestánsokéval, kik 1791 óta a világi törvényszékek hatásköre alá tartoztak ebben a tekintetben.

Az erdélyi protestánsok – miként annak idejében a magyarországiak is többnyire – két fórumon ítélkeztek a házassági perekben, ti. az e célra alkotott egyházmegyei és egyházkerületi törvényszékeken, melyeknek az unit. egyház al-papiszék, illetőleg fő-papiszék nevet adott. Régebben azonban magukon a zsinatokon tárgyalták ezeket az ügyeket is, mint már volt mondva, két fokon, kivéve azokat az egyházmegyéket, melyek még nem voltak egyházkerületi felsőség alatt. Az erdélyi szász egyházkerületben mindvégig, az 1861-i új szervezkedés után is a régi káptalanok hatáskörébe tartozott az ily ügyek elsőfokú elintézése.

Irodalom: Bod Péter: Synopsis juris connubialis (1763.), Drégelypalánki János: Praxis repudii et divortii (1668.), Szilágyi Márton: Triga divortialis (1690.), Pokoly. József: A magyar prot. házassági jog rövid története 1786-ig (Prot. Szle, 1894.), Járai Sámuel: Tractatus de divortiis (17. század), Kuzmány Károly: Áttekintése az ausztriai házassági jog történeti kifejlődésének (Sárospataki Füzetek, 1859.).