BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Harsányi István (Abaújszántó, 1873. febr. 1. – Sárospatak, 1928. máj. 10.) ref. tanár. Sárospatakon tanult, hol 1893-ban végezte a gimnáziumot, 1897-ben a teológiát. Ettől kezdve két évig teol. segédtanár és kollégiumi alkönyvtárnok volt. Miután az 1899–900. tanévet a berlini egyetemen töltötte, egy évig Abaújszántón, kettőig Sátoraljaújhelyen volt segédlelkész. 1903 májusában teol. magántanári képesítést szerezvén, ez év őszén gimn. vallástanár lett Sárospatakon, hol 1905-től egyszersmind a kollégiumi főkönyvtárnoki tisztet is vitte. 1918-ban a teol. akadémia ószövetségi tanszékére választatott meg rendes tanárnak. – →Sp. Ref. Lapoknak 1905-től sokáig egyik főmunkatársa volt. Ezenkívül is számos folyóiratba dolgozott s többnyire különnyomatként a következő egyházi művei jelentek meg: Az apostolok cselekedeteiről írott könyv. (Sárospatak, 1904.) Az élő, önálló, személyes meggyőződésen alapuló hitre való nevelésről. (Uo. 1905.) A nőkérdés egyháztársadalmi szempontból. (Uo. 1905.) A →vizsolyi biblia ismeretlen kiadásának töredékei (Sp. Ref. Lapok, 1909.). A sárospataki lengyel biblia s újonnan fölfedezett harmadik töredéke. (Budapest, 1909.) →Kisztei Péter élete és munkái. (Sárospatak, 1910.) →Komjáthy Benedek vallása (Sp. Ref. Lapok, 1910.). →Kocsi Csergő Istvánról… (Uo. 1911.) →Bessenyei György, a sárospataki főiskolához való viszonya… (Uo. 1912.) A felsőmagyarországi cikkek (Prot. Szle, 1913.). →Debreceni Ember Pál eddig ismeretlen kéziratai (Uo. 1915.). A sárospataki Rákóczi-könyvtár és katalógusa. (Budapest, 1917.) →Kocsi Csergő Bálint eddig ismeretlen levelei és munkája. (Sárospatak. 1917.) A reformáció hatása a magyar közművelődésre („A mi örökségünk” c. kötetben). (Uo. 1918.) (II. kiad. önállóan. Budapest, 1923.) Malakiás próféta könyve. (Sárospatak, 1918.) →Gyöngyösi István és László sárospataki diáksága. (Uo. 1921.) Adalékok Sárospatak múltjához. (Uo. 1921.) A sárospataki ref. főiskolai könyvtár ősnyomtatványai. (Uo. 1922.) →Szinyei Gerzson élete és munkája. (Uo. 1925.) →Miskolczi Csulyak István élete és munkái. (Debrecen, 1926.) A →gályarabok és a sárospataki főiskola. (Sárospatak, 1926.) Új adatok →Károlyi Gáspárról (→Gulyás Józseffel). (Uo. 1927.) A magyar biblia. (Budapest, 1927.) – Veje volt →Radácsy Györgynek, apósa →Koncz Sándornak.

Irodalom: Harsányi-emléklapok (1928.).