BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Haberern Jonathán (Felka, 1818. jan. 17. – Bp. 1880. ápr. 8.) ev. vallású tanár. Miután Késmárkon (1829–32.), Miskolcon (1832–33.) és ismét Késmárkon (1833–38.) bevégezte hazai tanulmányait, 1839-ben külföldre ment s ezévi okt. 3-án a jenai egyetemre iratkozott be. Itt egy évet, a tübingeni és berlini egyetemeken szintén egyet-egyet eltöltvén, 1842-ben visszatért hazájába, és tíz évig nevelőséggel foglalkozott, 1849-től 1851-ig ismét külföldön időzve tanítványával. 1852-ben szarvasi gimn. 1858-ban pesti teol. akadémiai tanár lett. 1865-ben lemondott ez állásáról s 1871-től magántanári minőségben az egyetemen tartott előadásokat a görög bölcsészet történetéből. – Görög nyelvtanokat írt és Aristoteles műveit (így Ethikáját és a lélekről írtat is) magyarra fordította. – Egyházi érdekű munkái: Adatok a szarvasi gimnázium történetéhez (Értesítő, 1854.). Emlékbeszéd Molitorisz Adolf tanár felett. (Szarvas, 1856.) Melanchthon Fülöp. (Pest, 1860.) Az erkölcsbölcsészet alapvonalai (Martensen után →Molnár Aladárral). (Uo. 1864.) Bibliai kézikönyv… (Angus után angolból ford.). (Uo. 1866.) →Edvi Illés Pál emléke. Uo. 1872. Báró →Prónay Gábor emléke. (Bp., 1876.)

Irodalom: Hunfalvy Pál: Emlékbeszéd H. J. felett (1881.).