BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Régi magyar könyvek (1500-1711) » Veszprémi históriás colligatuma       

[XIII.]

Hahóti Tőke Ferenc (*1520 körül? †?)

A lendvai prédikátor, akinek életéről keveset ismerünk, de tudjuk, hogy kapcsolata volt Tinódi Lantos Sebestyénnel, és 1553-1556 között volt Alsólendván prédikátor, tehát alig egy fél évtizeddel azután, hogy Francesco di Spiera történetét Nyugat-Európában nyomtatott könyvek terjesztették, verses históriáját magyarul is megírta. Lehetséges, hogy voltak körében is olyanok, akik a reformáció ügyét vállalták, majd döntésüket megmásították, szóval visszavonó népek voltak, akikkel való vesződésére hivatkozik éneke legvégén. A humanista Gyalui Torda Zsigmond (kb. 1510–1569) tekintélye is nagyban hozzájárulhatott érdeklődése felköltéséhez, hisz neves hazánkfia Padovában időzött 1546-tól, az 1549-ben Velencébe idézett jogász Spira történetét ő is dokumentálta a már egy év múlva megjelent könyvben (Basel, 1550). Tőke Ferenc külföldi tanulmányútján szerzett kapcsolatait és könyveit nem ismerjük. Nem tudunk énekének egykorú nyomtatott kiadásáról sem. A hasonló énekes históriák sorában megjelenhetett belőle két vagy háromszáz példány, amely azután teljesen el is kopott a használatban. Lehetséges az is, hogy csak kéziratos másolatban terjedt.

Nyomtatásban először Bornemisza Péter énekeskönyve közölte a maga gyűjtötte oktató históriák között, forrása megjelölése nélkül a második rendben, Spira Ferentz kétségbe eséséről élőfejjel; az ének későbbi kiadásáról nem tudunk. A 20. század végén az RMKT szövegére alapozva jelent meg belőle népszerű kiadás.

Szilády Áron Tőke Ferenc legvalószínűbb forrásának csak kései kiadásához jutott hozzá, holott Debrecenben megvolt, ma is megvan ennek ugyan nem legelső, de 1608-ban megjelent kiadása:

Historia Francisci Spierae: qui, quod susceptam semel evangelicae veritatis professionem abnegaset, damnassetque, in horrendam incidit desperationem. A quatuor summis Viris, summa fide conscripta: cum clarissim[orum] Virorum praefationibus.

Accessit quoque; Martini Borrhai, de usu, quem Spierae tum exemplum, tum doctrina afferat, judicium.

Anno M D C VIII. (Ambergae, Ex Officina Forsteriana. M D C VIII.)

12° A–M = [2], 278, [8] p.

A kötetkét kódexlapba kötötték, Szilády Áron idején, és ma is D 387 a raktári jelzete. A 18. század második felében került a könyvtár állományába, első tulajdonosa az előzéklapra írta nevét: Joannis Burgonneri D. 1608., tehát a megjelenés évében szerezte.

A kötetke tartalmát jól szemléltetik az itt következő lappárok, ezek alapján bizonyos, hogy Tőke Ferenc vagy az 1550-es első kiadást, vagy valamely más, ennek alapján készült, vagy azonos tartalmú kiadványt használt a történethez.


16–17 Curio

62–63 Gribaldus

96–97 Calvinus

102–103 Scotus

152–153 Gyalui Torda Zsigmond

196–197 Vergerio

224–225 Borrhai


Azt már Szilády Áron megállapította, hogy nem Bornemisza énekeskönyvét követi a Lugossy-kódex. Független a Bornemisza énekeskönyvében olvasható nyomtatott szövegtől a Polgáron készült másolat is. Ezek egymástól sem függenek. A két kéziratos ág lényegében egyező szövegű, de vannak jellemző eltérései, amely alapján szólhatunk egy protestáns és egy nemprotesáns hagyományozási ágról.

Következetesen eltérő névalakban olvassuk a főhős nevét a kétféle kéziratos

másolatban, ez nem lehet véletlen elhibázás, mert a verssorok is módosultak több helyen a szótagszámbeli eltérés következtében, amint ezt a szöveg mutatja. A történet egyes szereplőinek is másképpen torzult el a névalakja.

Lugossy-kódex

Polgári másolat

Bornemisza énekeskönyve

Spira

Spiria

Spira

Citadela

Citadella

Czitedelle

Giovanni Della Casa pápai követ (Joannes Casus, Episcopus Beneventtanus)

Janos Gardinal

Janos Gardinal

Ianos Kardinal

Giacomo Nardini

Nardinus János

Nardinus Jacab

Nardinus Jakab

Pietro Paolo Vergerio

Vengerius

Vergilius

Vengerius

Frisimelega

Frisimeligai

Frisi Meliga Ferencz

Frisi meliga Ferentz

Aloisius Bellacata

Belatos

Belacatos

Bellatos

Joannes Paulus Crassus

Gesi

Crassus

Grassi

Dr. Gribaldi

Gebaldus doktor

Bribaldus doctor

Gebaldus doctor

Bernald Scardoneus

Sandomius Bernad

Skardoneűs Bernat

Sandiomus Bernald

Gyaníthatóan a Polgáron készült másolat mintája is erősebben ö-ző lehetett, de ezt csak eleinte követte, később nem. Ezt a Velöncében, később Velencéből szóalak mutatja.

A két kézirat között megállapítható még egy ponton egy sajátos felekezeti jellegű eltérés. A Polgáron másolt kéziratban kétszer Oltári szentség található szent vacsora és Krisztus vacsorája helyett. E mellett tentatio (a tentatio–oratio–meditatio triádjára utalás?) helyén létánia, bolond bűbájolás helyett pedig berbitélés. Polgáron tehát mintegy rekatolizált változatát másolták a históriának.

Ezzel összhangban van, hogy a kéziratot, és valószínűleg a teljes kötet históriáit, az egri káptalani kórus kántora birtokolta.

[Józsefnek megmondom az ő krónikáját?]

Nagybáncsai Mátyás 1556-ból való, tehát egykorú énekének ugyan 12 . 12 . 12 . 13 . a strófaszerkezete, de nem ritkán találhatni 4× 12 strófaszerkezetű énekek fölött ugyanezt az ad notam megjelölést. (v.ö.: RMDT I. 48, 50. eredeti, ill. a 48 és 50 átírt változatát.) A zárósor utolsó előtti két hangját egy szótagra énekelhették, ezzel a hajlítással a dallam minden változata alkalmas Tőke Ferenc énekéhez. De van egy másik lehetőség, a 16. századból eredő, de csak a 18. században lejegyzett énekeskönyvi dallam, amely ma is él: 1778 116 (Irgalmazz Úr Isten immáron énnékem) Tőke Ferenc énekének szövege 480 sor. Az RMKT VI. szerint egy strófával kevesebb, ennek a hiánynak alább található a pótlása. Egy strófa a Lugossy-kódex szövegéből és az 1611-ben Polgáron másolt kéziratból egyaránt hiányzik (az RMKT számozása szerint ez a 157–160. sor):

RMKT 157–160. sor

Bornemisza énekeskönyve

Akadozás semmi nyelvében nem vala,
Beszéde értelmes, tökélletes vala,
Elméjében nyilván állhatatos vala,
Semmi fogyatkozás eszében nem vala.

Akadozas ſemmi nyelueben nem vala,
beſzede ertelmes t
okelletes vala,
elmeieben nyiluan alhatatos vala,
ſemmi fogyatkozas eſzeben nem vala.

Szilády Áron figyelmét elkerülhette, hogy a 284. sor után hiányzik egy strófa a szövegből, amely a Lugossy-kódexben megvan, de Bornemisza forrásában hiányozhatott, vagy nyomtatás közben kimaradt.

Bornemisza énekeskönyve

Lugossy-kódex

Harmad nap meg lattyac az en halalomot,
ſoknak peldaiara en ki mulaſomot,
az en Iſtenemet megtagadaſomat,
az
o haragjánac en ream varaſat.

Azert intec minden ember it meg hallya,
meg tagadaſom legyen mind
ē peldaiara,
mert azert ſzallot ream Iſtennec haragya,
Chriſtus tagadaſert az pokolnac kinnya.

Maſodſzor iſmeglen hozza gyultec vala,
oh mely ſiralommal ot beſzeli vala,
rettenetes keppen kenyat mongya vala,
kietlen lataſit
o ſzamlallia vala.

Mindennap ſzuntelen vgymond az ordogoc,
hazamban, agyamban i
onec keſertetec,
el
ottem forognac retteneteſségec,
gyakorta lattatnac it ſoc ellenſegec.

Ot io remenſegre otet intic vala,
az hiw imadſagra ſzepen keric vala,
nagy ayitatoſson velec mongya vala,
es figyelmeteſen
o konyorog vala.

Az kik latttyac vala okis ſirnac vala,
es mind terden alua k
onyorognec vala,
nagy fohazkodaſsal
o konyerog vala,
igaz hitit err
ol neki velic vala.

De az o ſzaiaual o ezt mongya vala,
ſzive egy nem volna azt kiáltya vala,
ayitatoſsaga moſt neki nem volna,
hiti remenſege hogy ſemmi nem volna.

Az hit az Iſtennek nemes ayandeka,
vayha adatneiek nekem ſzent malaztya,
es az igaz hitnec czac kiczin ſzikraia,
de moſt raytam vagyon pokolnac nagy kinnya.

Kennyebb à tengernec viſzet fel meritnyi,
egy kiczyin kalannal es fel h
orpenteni,
hogy nem mint b
unemnec boczanattyat hinnyi,
vagy egy k
oles ſzommel Vilagot toltenyi.

Szent Dauid Manaſses Kiralyoc eletit,
tamaztac ketſegit Palnac fordulaſit,
ot beſzelic vala ſzenteknec peldait,
Iſtennek kegyelmes nagy ſoc igeretit.

.
.
.
.

Mongya felel vala ez ſzot mondaſaban,
talam azt velitec hogy beteg agyamban,
moſtan en kenlodom niomoruſagomban,
es azert nem hiſzec ti bizonſagtokban.

Harmad nap meg’ lattiak az en halalomat,
ſoknak peldaiara en ki mulaſsomat,
az en Jſten
met meg’ tagadaſsomat,
az
haragianak en reiam varaſsat.

Azert intk mindn embrt itt meg hallia,
meg tagadaſsom legi
n minden peldaiara,
mert azert ßallot ram Jſtennek haragia,
Christus tagadaſert pokolnak nagy kennya.

Maſodszor iſmetlen hozza gyŭltek vala,
oh mely ſiralommal azt bezelli vala,
r
ttenets keppen kenniat mondgya vala,
kietlen lataſsit
ßamlalia vala.

Mindn nap ßŭntelen ugy mond az rdgk,
hazamban agyamban jŭnnek keſsertet
k,
el
ttem forognak rttenetſsegk,
gyakorta lattatnak r
ttenetſsegk.

Ot io remenſegre tet intik vala,
a hiu imatſagra ßep
n kerik vala,
nagy ahitatoſsan vel
k mondgya vala,
es f
wgyelmetſsen knyrg vala,.

Az kik lattyak vala kis ſirnak vala,
es mind terd
n alvan knirgnek vala,
nagy fohazkodaſsal
knyrg’ vala,
igaz hiti err
l neki véllik vala.

De az ßáiaval az ßot mondgya vala,
ßive egy nem volna azt kialtia vala,
ahitatoſsaga maſt neki nem volna,
hiti remenſege hogy ſemmi nem volna.

Az hit az Jſtennek nms ayandeka,
vayha adatneiek nek
m ẅ ßent Lelke,
es az igaz hitnek czak kiczin ßikraia,
de maſt raytam vagyon pokolnak nagy kennia.

Knnieb az Tengrnek vizet fl meretni,
egy kiczin kalannal es f
l hrpenteni,
hogy nem mint b
nmnek boczanattiat hini,
vagy egy k
les ßmmel vilagot tltenyi.

Szent David Manaſses Kiraliok eletit,
tamaztak ketſegit Palnak fordulaſit,
es bezelik vala ßent
knewk paldait,
Jſtennek kegyelmes nagy ſok igeretit.

De azokat mind maga feiere,
magyarazza vala
veßdelmere,
anni sok b
lczi kzt még czak egi ſem vala,
kinek mondaſara b
lczen nem ßol vala.

Mondgya vala ez ßot feleleſseben,
talam azt vellit
k hogy betegſegmben,
hogy en gy
nirkdnem niomoruſagomban,
es azert nem hizt
k ti biztataſtokban.

*

A szöveg betű szerinti átírásának jegyzeteiben dőlt betűvel a Lugossy-kódex, valamint álló betűvel a Detrekői énekeskönyv valamennyi eltérése olvasható egymás mellett. Szilády Áron – kora szokása szerint – átírva, de a szóalakokat őrizve adta közre Bornemisza nyomán Spira históriáját, jegyzetekben utal a Lugossy-kódex eltéréseire is. Más forrást nem nevez meg és nem ismer. A Polgári másolat szerinti szöveg itt jelenik meg először.

1 Régi Magyar Költők Tára. XVII. század. Szerkeszti: Klaniczay Tibor és Stoll Béla. 1. A tizenötéves háború, Bocskay és Báthori Gábor korának költészete. Bp. 1959.