BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    

Szathmári Paksi Mihály (I.) (Mezőkaszony, 1683. – Sárospatak, 1744. jún. 2.) ref. tanár, az előbbinek nagyatyja. Gyulafehérvárt és Tállyán tanult, míg 1700. okt. 7-én az ideiglenesen Kassán levő →sárospataki kollégiumban →togatusnak iratkozott be. Innen ekkor rögtön Győrbe vitték →praeceptornak, ahonnan 1702-ben tért vissza Kassára. Miután a következő év végén Sárospatakra ment a kollégiummal, 1708-tól →rektor volt Tokajban. Majd 1709-ben külföldre indult s 1710-ben előbb a franekeri, később az utrechti egyetemnek lépett a hallgatói sorába. Hazajőve, 1711 végén tokaji lelkész, 1716 februárjában gyulafehérvári tanár lett. Már ez év tavaszán elűzött iskolájával előbb a szomszédos Boroskrakkóba, az év utóján pedig Marosvásárhelyre kellett vonulnia, hol 1718-tól az egyesült sárospatak-gyulafehérvár-marosvásárhelyi kollégiumban folytatta működését, 1719-től a teol. tan-széken. 1728-ban →generalis notariussá választotta meg az →erdélyi egyházkerület, mégpedig a püspökségre következés jogával. Ezt azonban nem várta be, amennyiben 1734-ben Sárospatakra hívatván rektornak, ez év szeptemberétől haláláig ott munkálkodott. – Teol. irányára nézve a typusok keresésébe mélyedt coccejanusok közé tartozott. Jelentékeny írói tevékenységének termékei a következők: Gyászbeszéd Bethlen Elek felett. (1717.) Physica contracta juxta principia Neotericorum… (Kolozsvár, 1719.) Halotti oratio… (Köleséri Sámuelné gr. Bethlen Judit felett). (Uo. 1720.) Nemes ajándékok tüköre (Gyászbeszéd Petki Nagy Sámuel felett). (Uo. 1723.) Jézus titkos testének felépülése… (Gyászbeszéd br. Kemény Simon felett, 1722.) (Uo. 1724.) Isten scholája… (Gyászbeszéd Wass Lászlóné gr. Bethlen Júlia felett). (Uo. 1731.) Gyászbeszéd Gyulay Katalin felett, 1730. (Uo. 1731.) Sátán harcain… győzedelmeskedő kegyelem (Gyászbeszéd és könyörgés gr. Teleki Pál felett). (Uo. 1732.) Isteni kegyelemnek… hathatósága (Gyászbeszéd és ima gr. Bethlen Sámuelné Lázár Mária felett). (Uo. 1732.) Tyrocinium emblematico propheticum seu meditationes in Jobi cap. XXXVIII. (Franeker, 1732.) Meditatio in Josuae cap. X. vers. 12., 13., 14. (Uo. 1732.) Prédikáció gr. Teleki József felett. (Kolozsvár, 1733.) Testi dolgokkal való gazdaságnak hiábavalósága (Gyászbeszéd özv. Pongrácz Nagymihályi Jánosné gr. Teleki Judit felett). (Uo. 1734.) Halotti oratio… br. Wesselényi István… és felesége gr. Bánffy Kata felett. (Uo. 1734.) Dissertatio de arbore scientiae boni et mali. (Franeker, 1736.) Úri vacsora felett meggyújtatott szövétnek (Név n. Bernard Pál ellen). (Utrecht [Miaburg], 1740.) A döghalálnak idejére alkalmaztatott két buzgó könyörgések (Lampénak Bányai által fordított „Gileadi balsamom”-a végén). (Franeker, 1741.) Fegyver… és akármely veszély ellen való fő orvosság (Gyászbeszéd gr. Gyulai Ferenc felett, 1730.). (Kolozsvár, 1743.) – Üdvözlő verset írt István fiához (1743.), gyászverset a →Pápai Páriz Ferenc halálára (1717.). A temetésén tartott beszédek szintén ki vannak adva. – Veje volt →Debreceni Ember Pálnak.

Irodalom: Vitae Michaelis Szathmári senioris… descriptio (Museum Helveticum IV. particula 1747.), Koncz József: A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium története (1896.).