BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Varga Zsigmond (Marosdécse, 1886. febr. 5. – Debrecen, 1956. ápr. 18.) ref. vallású egyetemi tanár. A gimnáziumot 1904-ben Nagyenyeden. a teológiát 1908-ban Kolozsvárt végezte. Külföldre menvén, az 1908–9. tanévben Berlinben és Genevában, a következő kettőben Utrechtben gyarapította ismereteit. Hazajővén. 1911 őszén →káplán lett Kolozsvárt. 1913-ban pedig kollégium könyvtártiszt Debrecenben. Itt 1915-től egyszersmind lelkészképzőintézeti tanár volt 1921 júniusáig, midőn az egyetem vallástörténeti tanszékére neveztetett ki nyilv. rendes tanárnak. 1911-ben bölcsészetdoktorságot és teol. magántanári képesítést szerzett, amazt Budapesten, emezt Kolozsvárt. 1944 elején nyugalomba lépett. – Irodalmi téren sokat dolgozott. – Művei: Az „Úri imádság” a történeti kutatások világában (Theol. Szaklap, 1909.). Az őskeresztyénség profétai jelleme. (Kolozsvár, 1910.) Az ótestamentomi zsoltárköltészet összehasonlító assyr-babyloni vallástörténeti megvilágításban. (Uo. 1911.) Vallásos világnézet és történeti kutatás. (Uo. 1911.) A sumir kérdés mai állása és problémái. (Uo. 1915.) Sumir régészeti tanulmányok (Archeológiai Értesítő. 1914.). Az ótestamentum a legújabb kutatások világában. (Prot. Szle. 1914.). Új adatok az ural-altai népek ősvallásához (Uo. 1915.). A vallástörténeti kutatások legújabb iránya: jellemzése és irodalmi szemléje. (Budapest, 1915.) Az előázsiai nyelvprobléma újabb megvilágításban (Válasz Zolnai Gyulának „Tudománytalan nyelvhasonlítások” c. cikkére). (Debrecen. 1915.) Az ókori keleti népek művelődéstörténete különös tekintettel a bibliára (2 k.). (Pápa, 1915–18.) Az ókori keleti kutatások hatása a theologia különböző ágaira… (Theol. Értesítő, 1916.). Az ótestamentumi nyelvészeti kutatások legújabb iránya: jellemzése és irodalmi szemléje (Uo. 1916.). Az ótestamentumi bevezetéstan, szövegkritika és archeologia irodalma és problémái (Uo. 1916.). A bibliai őstörténetek újabb kritikai megvilágítása. (Debrecen, 1917.) Az ókori keleti emlékek theol. értékesítésének kínálkozó vezérszempontjai (Prot. Szle, 1917.). Sumir (babyloni) örökség az ural-altai népek vallási életében. (Debrecen, 1925.) A „diadema” és „stephanos” használata és jelentése az újtestamentumban (Theol. Szle. 1926.). Általános vallástörténet (2 k..). (Debrecen, 1932.) Az élet mysteriuma. (Uo. 1933.) A debreceni ref. főiskola nagy könyvtára írásban és képben (2 k.). (Uo. 1934.) Bibliai vallástörténet. (Uo. 1938.) Ötezer év távlatából. (Uo. 1942.) Mi az igazság? (Válasz →Zoványi Jenőnek.). (Uo. 1943.) A kollégiumi nagykönyvtár és vele kapcsolatos múzeum kialakulási története és egyetemes művelődéstörténeti jelentősége. (Uo. 1945.) – Veje →Erdős Józsefnek, sógora →Erdős Károlynak, apósa Bodonhelyi Józsefnek.